Категории
Министерство

2 Предоставяне на достъп до обществена информация

На основание на:
Закон за достъп до обществена информация - чл.
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Министър на околната среда и водите
Срок за предоставяне:
14 работни дни
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:
Върховен административен съд
Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Административния акт подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му по надлежен ред, описан в АПК, пред Административен съд по постоянен адрес или седалище на посочения в акта адресат/и. Когато посочения адресат има постоянен адрес или седалище в чужбина - Административен съд-София.

Ограничения и условности:

При електронно заяввяване на услугата през портала за предоставяне на електронни услуги или със заявление по електронна поща, не се изисква електронна идентификация за предоставяне на административната услуга.

Възможност за подаване на заявления през Системата за сигурно електронно връчване на ДА "Електронно управление".

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:
Електронен адрес за предложения:
Административни звена:
Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
Дирекция "Правна"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 9406501
Адрес на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Дирекция "Административно и информационно обслужване"
Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София , бул. "Княгина Мария Луиза" № 22 , п.к. 1000
Код за междуселищно избиране: 02
Телефон за връзка: 940 6501
Адрес на електронна поща: svetlakoeva@moew.government.bg
Работно време: Стандартно, от 09:00 до 17:30, Работно време от 9:00 часа до 17:30 часа.
Изисквания, процедури, инструкции:
ЗДОИ - процедура по предоставяне на информация

Входиране на заявлението

Искане на становище от компетентната дирекция

Предоставяне на информация/отказ

Заплащане:
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 3.25 лв.

 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472
от 29 ноември 2011 г. Обн. Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г.

На основание чл. 115 от
Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до
обществена информация нареждам:

I. Определям следните
нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за
достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета – 1 брой –
0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50
лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60
лв.;

4. разпечатване – 1
стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр.
(А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) –
0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой
– 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой
– 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1
стр. (А4) – 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I
не включват ДДС.

III. Отменям Заповед №
10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).  и отменя заплащането на предоставяне на
информация по електронна поща!

IV. Заповедта влиза в
сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С.
Дянков

 


Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
  • По банков път
  • На гише в административно звено за обслужване в брой
  • На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
  • По електронен път