Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Международни програми и проекти", Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"

Начална дата
16 октомври 2020
Крайна дата
30 октомври 2020 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Отговорностите и задълженията на служителя са свързани с дейности за изпълнение на Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 и други програми, в чието участие експертът е включен със заповед на органа по назначаването:

      Задачи на ниво програма:

·      Участва в изготвянето, защитата, сключването и изменението на програмни споразумения;

·      Участва в изготвянето на системи и процедури за управление и работа по програмите;

·      Извършва оценка на риска на ниво програма, препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

·      Изготвя покани за набиране на проектни предложения, организира и провежда разяснителни кампании и информационни дни за потенциални кандидати;

·      Участва в комисии за оценка и подбор на проекти, в т.ч. следене за държавни помощи;

·      Участва в подготовката и измененията на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, в т.ч. вписвания в регистъра за минимални помощи;

·      Участва в изготвяне и актуализация на указания за изпълнение на проекти и процедурите по програмата;

·      Извършва дейности по управлението на програмата, както и по подготовката и изпълнението на договори и стратегически проекти по програмите;

·      Изготвя доклади за напредък;

·      Участва в организирането и поддръжката на архив на програмата, архивирането на документи и електронни документи и осигурява подходяща одитна следа при изпълнение на задълженията си;

·      Докладва за нередности съгласно процедурата за работа по програмата;

·      Предоставя информация и осигурява достъп на одитиращи и контролни органи до съхраняваната в отдела документация при извършването на проверки на място и одити;

·      Проследява изпълнението на препоръките на одитиращи и контролни органи;

·      Извършва координация и демаркация с други програми, проверки за двойно финансиране.

Задачи на ниво проект ( за проекти, в чийто подбор експертът не е участвал):

·      Текущо следи изпълнението на проектите, съгласно сключения договор за безвъзмездно финансиране. При необходимост предлага корективни действия;

·      Техническа и/или финансова верификация на резултатите от проект;

·      Извършва оценка на риска на ниво проект. Препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

·      Изготвя извадки и участва в съставянето на  годишен план за проверки на място въз основа на индивидуалната оценка на риска на проектите;

·      Извършва проверки на място въз основа на одобрен годишен план и внезапни проверки по нареждане от прекия ръководител, изготвя доклади и препоръки към бенефициентите и проследява за изпълнението на препоръките;

·      Планира и участва в дейности за публичност и двустранни отношения; Извършва последващ контрол на проектите.

 

Други задачи от компетентността на отдела:

·      Участва в работата на контактна точка по програма LIFE, в т.ч. изготвяне и съгласуване на национални позиции и становища, информационни дни, разпространение на резултатите, проверки по сигнали;

·      При необходимост оказва методическа помощ на бенефициенти в системата на МОСВ за подготовката и изпълнението на проекти;

·      Участва в работни групи за програмиране и мониторингови комитети на  програми, по които МОСВ не е управляващ орган или междинно звено;

·      Изготвя доклади, становища, експертни оценки, анализи, решения, писмени предложения, справки, информации и други, по компетентност, свързани с работата на отдела;

·      Извършва други задачи, поставени от прекия ръководител във връзка с дейността на отдела, непротиворечащи на ЗДСл.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността:
- необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

·      кандидатите притежаващи диплома за висше образование с професионално направление икономика, инженерно-технически науки, природни науки ще имат предимство.

·      работа с MS Office, Power Point, Internet; MS Project, електронна поща и Internet;

·      владеене на английски език – писмено и говоримо;

·      познаване на националното законодателство в областта на опазване на околната среда;

·      познаване на институционалната рамка за управление на програми;

·      познаване на документи на ЕС и донорски споразумения, установяващи принципи за подготовка и изисквания към програмни документи, целящи ефективно усвояване на средства по двустранни споразумения и от други международни донори;

·      познаване на документи на ЕС и съответните донори, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ по двустранни споразумения и донорски програми;

·      познаване на документите на ЕС и съответните донорски програми, установяващи правила и процедури за подготовка на проекти в областта на околната среда;

·      познаване на националното законодателство и законодателството на ЕС и/или съответните донори за договориране изпълнението на инвестиционни проекти както и наръчници и ръководства свързани с това.

Минимален размер на основната заплата:
660 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
  • Практически изпит
  • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

- практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи

- практическият изпит ще е по английски език.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгина Мария Луиза" № 22
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и канцелария“/Отдел "Център за административно обслужване"
Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   30 октомври 2020 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Основна заплата определена за длъжността „главен експерт“ е в размер до 1271 (хиляда двеста седемдесет и един) лева. Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.  

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Документи и образци за кандидатстване (7)
  • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
  • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
  • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
  • - копие от документ, удостоверяващ компютърна грамотност, при наличие на такъв;
  • - копие на документ, доказващ владеенето на английски език