Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Главен експерт в Отдел "Програмиране и планиране", Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда"

Начална дата
10 май 2022
Крайна дата
20 май 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

-         Подготвя материали и документи, необходими за разработването на програма в сектор „околна среда“ за съответния програмен период на Кохезионната политика на ЕС, включително рамката за изпълнение на програмата, при спазване принципа на партньорство, и нейното изменение при необходимост;

-         Подготвя стратегически документи и анализи, въз основа на които да бъдат определени приоритетите и целите на оперативната програма и на необходимите инвестиции в областта на околната среда;

-         Участва в процеса по определяне на тематичните цели/цели на политиката, инвестиционните приоритети/специфичните цели, приоритетните оси/приоритетите и видовете допустими за финансиране дейности по оперативната програма и съответните показатели/индикатори за изпълнение/краен продукт и резултат;

-         Участва в изготвянето и/или изменението при необходимост на индикативните годишни работни програми (ИГРП);

-         Изготвя материали и документи, съпътстващи оперативната програма и нейното изпълнение, включително критерии, процедури и срокове за избор на проекти за целите на приоритетни оси на ОПОС;

-         Участва в прилагането на подхода ВОМР по ПО 3 на ОПОС 2014 – 2020 г.

-         Изготвя покани за участие в процедури чрез директно предоставяне и обяви за откриване на процедури чрез подбор на проекти, в това число и насоки за кандидатстване за всяка отделна процедура, както и тяхното съответствие с националната политика и политиките на ЕС в областта на държавните помощи;

-         Участва в анализа на докладите за оценка на оперативната програма и дейностите по изменение на програмата, включително извършването на екологична оценка на програмата;

-         Участва при планирането на финансови инструменти през съответния програмен период;

-         Подготвя отговори/разяснения към кандидатите по ОПОС, вкл. като участва в информационни срещи с потенциални бенефициенти, организирани в рамките на разяснителни кампании и информационни дни, след откриването на процедурите.

-         Разработва и/или изменя документи/указания/инструкции/ръководства, свързани с оперативната програма, в това число системите за управление и контрол на ОПОС и Процедурния наръчник за управлението на програмата.
            Размерът на основната заплата за длъжността е от 1257 (хиляда двеста петдесет и седем) лева до 3200 (три хиляди и двеста) лева.

    Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

    Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Забележка: Професионалният опит следва да бъде в областта на подготовка /изпълнение/ управление на проекти/ програми с международно финансиране.

 

Изискана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
III младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.
Допълнителни умения и квалификации:

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-       познаване на българското и европейското законодателство в областта на управлението и изпълнението на програми и проекти, финансирани от ЕСИФ.

 

2.1.Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 

·         необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование  „Социални, стопански и правни науки“ или  „Природни науки“;

·         българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Забележка: Професионалният опит следва да бъде в областта на подготовка/ изпълнение/ управление на проекти/ програми с международно финансиране и/или юридически опит.

Минимален размер на основната заплата:
770 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   20 май 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

·          Документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите се подават в  сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22, партер – отдел „Център за административно обслужване“, дирекция Административно обслужване и канцелария“, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Иванка Тодорова
 2. Далила Факирова
 3. Илиана Ангелова
 4. Лиляна Абаджиева
 5. Милка Нанова
 6. Диляна Жавова
 7. Михаил Корчев
 8. Недялка Фингарова

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от провеждането на конкурсната процедура - решаване на тест в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22,  в 10:00 часа на 07.06.2022 г.

 1. Система за определяне на резултатите

            На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

            До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до пет (5) грешки. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.              

           Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

По време на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС – за експертни  длъжности. Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто, е 4 (четири).

Коефициентът, с който ще се умножава резултатът от интервюто, представляващ средноаритметична величина от поставените от членовете на комисията индивидуални оценки, е 4 (четири).

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

Нормативни документи:

1.    Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.
2.    Регламент (ЕС) № 1303/2013г. на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
3.   Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика
4.   Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд
5.    Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
6.    ПМС № 162 от 05.07.2016г. - За определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.
7. ПМС № 161 от 04.07.2016 г. За определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инциативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г.
8.    Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите;
9.    Закон за държавния служител;
10. Закон за биологичното разнообразие.

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (6)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;