Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Международни програми и проекти", Дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество"

Начална дата
04 ноември 2022
Крайна дата
14 ноември 2022 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

Отговорностите и задълженията на служителя са свързани с дейности за изпълнение на Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство 2014-2021 и други програми:

Задачи на ниво програма:

· Участва в изготвянето на системи и процедури за управление и работа по програмите;

· Извършва оценка на риска на ниво програма, препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

· Участва в подготовката и измененията на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ, в т.ч. вписвания в регистъра за минимални помощи;

· Участва в изготвяне и актуализация на указания за изпълнение на проекти и процедурите по програмата;

· Извършва дейности по управлението на програмата, както и по подготовката и изпълнението на договори и стратегически проекти по програмите;

· Изготвя доклади за напредък;

· Участва в организирането и поддръжката на архив на програмата, архивирането на документи и електронни документи и осигурява подходяща одитна следа при изпълнение на задълженията си;

· Докладва за нередности съгласно процедурата за работа по програмата;

· Предоставя информация и осигурява достъп на одитиращи и контролни органи до съхраняваната в отдела документация при извършването на проверки на място и одити;

· Проследява изпълнението на препоръките на одитиращи и контролни органи;

· Извършва координация и демаркация с други програми, проверки за двойно финансиране;

Задачи на ниво проект:

· Текущо следи изпълнението на проектите, съгласно сключения договор за безвъзмездно финансиране. При необходимост предлага корективни действия;

· Финансова и техническа верификация на резултатите от проекта;

· Изготвя финансово- счетоводни операции по програма ООСКП, включващи осчетоводяване на ниво проект и програма;

· Подготвя текущи финансово – счетоводни отчитания по финансовите операции извършвани по програмата, и изготвяне на междинни и годишни финансово – счетоводни отчети по програма ООСКП;

· Изготвяне на финансово- отчетни документи по програмата към Офиса на финансовия механизъм;

· Извършва оценка на риска на ниво проект. Препоръчва мерки и изготвя планове за смекчаване на риска;

· Изготвя извадки и участва в съставянето на годишен план за проверки на място въз основа на индивидуалната оценка на риска на проектите;

· Извършва проверки на място въз основа на одобрен годишен план и внезапни проверки по нареждане от прекия ръководител, изготвя доклади и препоръки към бенефициентите и проследява за изпълнението на препоръките;

· Планира и участва в дейности за публичност и двустранни отношения; Извършва последващ контрол на проектите;

Други задачи от компетентността на отдела:

·  Участва в работата на Национално звено за контакт по програма LIFE, в т.ч. изготвяне и съгласуване на национални позиции и становища, информационни дни, разпространение на резултатите, проверки по сигнали, подготовка на писма за подкрепа;

· Участие в преговорите по Швейцарско-Българска програма за сътрудничество - втори кохезионен принос, чрез изготвяне на становища, подготовка на тематични приоритети и други документи в изпълнение на функционалните задължения;

· При необходимост оказва методическа помощ на бенефициенти в системата на МОСВ за подготовката и изпълнението на проекти;

· Участва в работни групи за програмиране и мониторингови комитети на  програми, по които МОСВ не е управляващ орган или междинно звено;

· Изготвя доклади, становища, експертни оценки, анализи, решения, писмени предложения, справки, информации и други, по компетентност, свързани с работата на отдела;

· Други задачи, поставени от прекия ръководител във връзка с дейността на отдела, непротиворечащи на ЗДСл.

Формиране на заплатата:
  Размерът на основната заплата за длъжността е от 1372 (хиляда триста седемдесет и два) лева до 3500 (три хиляди и петстотин) лева.

   Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

   Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Лице за контакти: Николай Васев – главен експерт в дирекция СДЧР, телефон 02/940 6329.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
5 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

·         владеене на английски език – писмено и говоримо;

·        познаване на институционалната рамка за управление на програми;

·        задължителна компютърна грамотност: MS Office, Power Point, Internet; MS Project или аналогичен продукт е предимство;

·        познаване на националното законодателство в областта на опазване на околната среда;

·        познаване на документи на ЕС и донорски споразумения, установяващи принципи за подготовка и изисквания към програмни документи, целящи ефективно усвояване на средства от ЕС и други донори;

·        познаване на документи на ЕС и съответните донори, установяващи принципи за отпускане на финансова помощ от ЕС и донорски програми;

·        познаване на документите на ЕС и съответните донорски програми, установяващи правила и процедури за подготовка на проекти в областта на околната среда;

·        познаване на националното законодателство и законодателството на ЕС и/или съответните донори за договориране изпълнението на инвестиционни проекти, както и наръчници и ръководства свързани с това.

 Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·        необходимо е кандидатите да притежават образование в област на висшето образование „Природни науки“, „Технически науки“, „Стопански науки“ или „Икономически науки“;

·       българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1372 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Практически изпит
 • Интервю
Допълнителна информация за начина на провеждане:

- практическият изпит ще е по английски език

Място и срок за подаване на документи

- практическият изпит ще е по английски език

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6329
Краен срок за подаване на документи:
   14 ноември 2022 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

·           документите  може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·      с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

Одобрени кандидати

Име, презиме, фамилия на кандидата

 1. Кристина Врачовска
 2. Николета Богданова
 3. Антонина Димитрова
 4. Михаил Корчев

Посочените допуснати кандидати, трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура (практически изпит по английски език) на 29.11.2022 г. от 09:30 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

             Кандидатите, постигнали резултат над минималния, ще бъдат уведомени писмено за допускането им до интервю на посочената от тях електронна поща, като то ще се проведе в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

 1. Система за определяне на резултатите

            Съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите и минималният резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал практическия изпит по английски език, както следва:

 

 1. Конкурсната комисия прие петобалната /5/ система за оценяване, основаваща се на брой грешки.

   - Всеки един от текстовете за превод от български на английски и от английски на български език се оценява по отделно.

 

Брой грешки

Резултат от практически изпит в точки

Балова оценка

над 27 грешки и липса на елементи на превода

3

12

от 21 до 27

3,5

14

от 14 до 20

4

16

от 7 до 13

4,5

18

от 0 до 6

5

20

 

 

 1. До участие в интервю се допускат кандидати, които са допуснали до двадесет /20/ грешки на практическия изпит, т. е. най-малко "4" точки. Максималният резултат е „5“ точки, т.е. 100 % пълни преводи на изпитните текстове. Полученият резултат се умножава по коефициент четири (4) и се формира балова оценка.
 2. До интервю не се допуснат кандидати с балова оценка по-ниска от „16“.
 3. Времето за провеждането на практическия изпит се определя на 90 минути.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до интервю.

 

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

      Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 от НПКПМДСл – за експертни  длъжности. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия. За успешно издържал интервюто се счита този кандидат, на който оценката е не по-малко от „4”.         

Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите от е 5.

ремето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

 

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при практическия изпит по английски език и от интервюто, умножени със съответния коефициент.

 

Неодобрени кандидати

Няма недопуснати до конкурса кандидати.

Документи и образци за кандидатстване (8)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие от документ, за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • - Копие от документ, доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;