Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Адаптация към изменението на климата", Главна дирекция "Политика по изменение на климата"

Начална дата
16 май 2024
Крайна дата
30 май 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

§  Участва в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на адаптация към изменението на климата и отчети по изпълнението им:

·         Разработване или координиране разработването на съответните части от стратегиите, плановете, проектите, свързани с адаптация към изменението на климата;

·         Участие в работни групи и междуведомствени работни групи;

·         Изготвяне на становища.

§  Участва в разработването на нормативни актове в областта на адаптация към изменението на климата във връзка с европейското законодателство и в изпълнение на международните ангажименти на Република България:

·         Участие в разработването на проекти на концепции, програми и нормативни документи;

·         Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове, концепции и др.;

·         Анализиране и разработване на предложения за решения на управленски проблеми;

·         Изготвяне на анализи и програми относно практиката по прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми;

·         Изготвяне на анализи и прогнози;

·         Събиране и обработка на информация.

§  Извършва и координира дейности, свързани с европейските политики по изменение на климата в Република България

·         Участва в работни групи към ЕК и защитава националната позиция при преговорите по приемане на актовете за прилагане на Рамката за политиката на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на последващи рамки, както и на други предложения за ново европейско законодателство (директиви, регламенти, решения и т.н.) във връзка с областите на дейност;

·         Изготвя доклади, становища, информации и защитава позиции в рамките на работните групи, работните органи и формати във връзка с областите на дейност.

§  Координира и изпълнява дейности по проекти с международно финансиране в областта на изменението на климата.

§  Представя националната политика по изменението на климата на различни конференции и работни срещи

•         Подготвя необходимите за целта доклади и презентации;

•         Представя доклади и презентации на конференции и работни срещи;

•         Води необходимата кореспонденция.

Участва в изготвянето на кореспонденция с Европейската комисия, Секретариата на Рамковата конвенция по изменение на климата, структури на МОСВ, ИАОС и междуведомствени работни групи (МРГ), включително:
Подготвяне на материали за работни срещи и водене на протокол;
Изготвяне на и участие в презентации за работните срещи;
Подготвяне на кореспонденция.
§  Подготвя материали и участва в кампании за информиране на обществеността за проблемите, свързани с управлението на изменението на климата

 Формиране на заплатата:

    Размерът на основната заплата за длъжността е от 1412 (хиляда четиристотин и дванадесет) до 3500 (три хиляди и петстотин ) лева.

     Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·        владеене на английски език (писмено и говоримо);

·        опит в оценка на климатични рискове;

·        опит в областта на планиране, наблюдение или изпълнение на климатични политики, проекти или свързани дейности на национално или местно ниво;

·        опит в разработване на стратегически документи, особено свързани с адаптация към изменението на климата или управление на риска от бедствия;

·        опит в сектори "Води", "Селско стопанство", "Горско стопанство", "Сгради", "Градско планиране" или в сферата на природобазираните решения;

·        опит в работа с нормативни документи на ЕС;

·        интерес към науки, свързани с климата и познаване на посланията на Междуправителствения панел по изменение на климата;

·        опит в работа със или за международни или европейски институции, особено в сферата на околната среда.

·        българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1412 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
2
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6321
Краен срок за подаване на документи:
   30 май 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

 1. Ирина Кръстева
 2. Яни Драготинов
 3. Радослава Младенова
 
 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 17.06.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 

Нормативни документи:

 • Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и план за действие

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/categories/attachments/Strategy%20and%20Action%20Plan%20-%20Full%20Report%20-BG8456263097734b6b8027f3171199cf88.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020R0852

 • Закон за ограничаване изменението на климата

https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136124027

 • Споразумение от Париж 2015 г.

https://parliament.bg/bills/43/602-02-34_ZR_Sporazumenieto_ot_Parizh_po_izmenenie_klimata.PDF

 • Новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN

 • Европейски закон за климата

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1119

 • European Climate Risk Assessment – Executive summary (Европейска оценка на климатичния риск – резюме)

https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment

 • Закон за държавния служител

https://lex.bg/laws/ldoc/2134673408

 • Устройствен правилник на МОСВ

https://www.moew.government.bg/bg/ustrojstven-pravilnik-na-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite/

 

Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до шест (6) грешки, минимален резултат – 14 верни отговора от общо 20. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни. Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат равен или над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС - за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите е 4 (четири).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

           

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Публикувано на 06.06.2024 г.

Неодобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 1. Анелия Панева

Не са представени документи, удостоверяващи наличието на минимално изискуемия професионален опит или ранг, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

Публикувано на 06.06.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (6)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;