Категории
Министерство

Годишен отчет наложени санкции 2014 г.

ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2014 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции п при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За изминалата 2014 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 217 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 974 492,09 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 184 бр. и са в размер на        278 206,89 лв. месечно. Наложените еднократни санкции са 33 бр. на стойност 696 285,20 лв. От общия брой наложени санкции, 158 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води; 56 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух; 2 бр. за замърсяване на почвите и 1 бр. за изпускане на неприятни миризми в атмосферният въздух;

През 2014 г. от директорите на РИОСВ са издадени 378 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за отчетената 2014 г. са на обща стойност  2 753 641,07 лв., като 2 176 244,14 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най- големи приходи от наложени санкции са:

Най-големи суми преведени към общините      /лева/

1

Община Девня

504 574,24

2

Община Бургас

251 693,75

3

Община Свищов

147 436,08

4

Община Етрополе

127 796,00

5

Община Бобов Дол

113 786,26

6

Община Димитровград

107 418,60

7

Община Асеновград

89 254,70

8

Община Велико Търново

63 763,01

9

Община Куклен

42 355,20

10

Община Пловдив

41 754,22

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 39 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 697 158,89 лв.

Издадени Наказателни постановления (НП) за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

През 2014 г. от директорите на РИОСВ са издадени 830 бр. наказателни постановления, с които са наложени 562 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 268 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 3 064 150,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 1 272 054,26 лв.

Издадените НП, от директорите на РИОСВ, през 2014 г. за констатирани нарушения на законодателството по околната среда са както следва:

 • 312 бр. – съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
 • 143 бр. – съгласно Закона за водите (ЗВ);
 • 112 бр. – съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
 • 87 бр. – съгласно Закона за лечебните растения (ЗЛР);
 • 84 бр. – съгласно за чистота на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • 38 бр. – съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
 • 29 бр. – съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ);
 • 9 бр. – съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС);
 • 7 бр. – съгласно Закона за защита на животните (ЗЖЖ);
 • 7 бр. – съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • 2 бр. – съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през 2014 г. е представена в EXCEL формат