Категории
Министерство

Месечен отчет на БД през месец юни 2022 г.

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейновите дирекции

през месец юни 2022 г.

 I. Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност и резултати от извършената контролна дейност на басейновите дирекции:

              През месец юни 2022 г. Басейновите дирекции (БД) са извършили общо 935 броя проверки, от които 432 броя проверки за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите.

              През периода са извършени 78 броя проверки по жалби и сигнали, от които 29 бр. са по сигнали, подадени на „Зелен телефон“ в Басейновите дирекции.

              В рамките на осъществения контрол от БД са дадени 233 броя предписания за отстраняване на допуснати пропуски, несъответствия или констатирани нарушения.

              От директорите на БД са издадени общо 15 броя наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по ЗВ в общ размер на 16 700 лв.                           

              Общо събраните от БД през м. юни суми по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на 53 270 лв.

              От такси за осъществено право за използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, от БД са събрани общо 2 045 989 лв.

              През м. юни от БД са издадени 18 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на стойност 1 202 177 лв.

              Постъпилите суми по АУПДВ през отчетния месец са в размер на 630 593 лв.

              Общо постъпленията от осъществената контролна дейност на Басейновите дирекции през м. юни 2022 г. са в размер на 2 729 854 лв.

 II. Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност на басейновите дирекции:

 • Контрол за изпълнение на условията в издадените разрешителни по реда на Закона за водите и заплащане на дължимите такси.
 • Проверки за изясняване на обстоятелства по постъпили жалби и сигнали за установени нередности при използване на водите и водните обекти.
 • Изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по ЗВ за използване на водите.

 

  III. Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

              Приоритет в контролната дейност на БД през месец юни е извършването на проверки за спазване на условията по издадените разрешителни по реда на Закона за водите, което е над 46 % от общия брой извършени проверки и за заплащане на дължимите  такси за осъществяване правото на използване на водите, в т.ч. изпращане на писма до титулярите на разрешителни, както и изготвяне на констативни протоколи за издаване на АУПДВ за несъбраните задължения.

              Приблизително 54 % от общия брой извършени проверки от Басейновите дирекции през отчетния период са за: състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения; изпълнение на режимните графици за използване на водите на комплексните язовири по Приложение № 1 от Закона за водите; обстоятелства по постъпили сигнали и жалби; нерегламентирани дейности във водните обекти; последващи проверки за изпълнение на дадени предписания и др.

              През отчетния период са предприети съответни действия от Басейновите дирекции, във връзка с получени жалби и сигнали от граждани и юридически лица за наличие на нередности при използване на водите и водните обекти, част от които са:

 

 •       Във връзка с постъпил сигнал в БДДР за разкопаване и разрушаване бреговете на река Драгалевска на територията на район „Лозенец“ в Столична община, е извършена проверка на място от експерти на БДДР, съвместно с експерти от Столична община, район „Лозенец“. При проверката е констатирано, че по бреговете на реката е изградена траншея за преминаване на строителна механизация през коритото на р. Драгалевска, с приблизителна ширина около 5 метра и дължина около 10 метра, при което е разрушено естественото състояние на бреговете на реката. В момента на проверката не се установява преминаване на механизация през коритото на реката и в периметъра на разглеждания участък няма разположена строителна механизация. Съставен е констативен протокол от проверката, в който  е дадено предписание на кмета на район „Лозенец“- СО да предприеме необходимите действия за възстановяване естественото състояние на бреговете на река Драгалевска.

 

 •    Във връзка с постъпил сигнал в БДЧР за заседнал ферибот в района на Варненското езеро, в близост до КПС „Аспарухово“, при което може да се засегне напорния тръбопровод, положен по дъното на езерото, по който постъпват отпадъчните води от КПС „Аспарухово“ в КПС „Запад“, е извършена проверка на място от експерти на БДЧР. При проверката е установено, че всички съоръжения в КПС „Аспарухово“ работят в нормален технологичен режим - постъпващите отпадъчни води преминават през механично пречистване и се отвеждат в черпателен резервоар, от който преминават по тръбопровода, положен по дъното на Варненско езеро, като трите броя пломби на съоръженията, поставени от РИОСВ – Варна са с ненарушена цялост. При огледа  в посока на тръбата към КПС „Запад“ не е установено оцветяване на водата и изтичане на отпадъчни води в района на южния бряг на Варненското езеро.

 

 

 •    Във връзка с получен сигнал в БДИБР за наличие на мъртва риба в язовир Студен кладенец, е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДИБР, РИОСВ - Хасково, РЛ – Хасково към ИАОС, ИАРА - Кърджали и ОДБХ – Кърджали. Направен е оглед на язовир Студен кладенец в района на град Кърджали и село Широко поле, община  Кърджали,  обходени са два участъка по бреговата ивица на язовира, при което е установено наличие на голямо количество измрели риби. Взети са проби от водите на язовир Студен кладенец , за извършване на анализ от РЛ - Хасково към ИАОС. Взети са и проби за анализ на част от умрелите риби от представителите на ОДБХ- Кърджали и ИАРА- Кърджали.

 

 

 • Във връзка с получен сигнал в БДЗБР за изтичане на води с „ръждив“ цвят в река Санданска Бистрица, в района над магазин „Техномаркет“ в гр. Сандански, находящ се на ул. „Бистрица“ № 33“, е извършена съвместна проверка на място от експерти на БДЗБР с представители на РЛ-Благоевград към ИАОС, РИОСВ-Благоевград и жалбоподателят. Извършен е обход в урбанизираната територия на гр. Сандански, на посочения в сигнала адрес и в района на казанджийницата, находяща се на ул. „Ст. Стамболов“ № 35 в гр. Сандански. При обхода на левия бряг на река Санданска Бистрица е установено заустване на отпадъчни води чрез изградена бетонна тръба. В периметъра  на заустването са видими по дъното на реката количества отпадъчен материал (джибри), характерен за производството на дестилат от казанджийницата. Извършено е пробовземане от РЛ-Благоевград към ИАОС от водите на реката при моста, преди заустването и водни проби при мястото на заустване. При извършената проверка на казанджийницата е констатирано, че обекта работи и от дейността му се формират два потока отпадъчни води: охлаждащи води за серпентините в съдовете за дестилиране и от прецеждане на отпадъчния материал (джибри), които се отвеждат в бетонов утаител, след което се заустват в река Санданска Бистрица, посредством бетонната тръба. Предприети са действия от РИОСВ-Благоевград за налагане на административно наказание и премахване на изграденото съоръжение за отвеждане на отпадъчните води в реката.

През отчетния период са извършени 275 броя проверки за състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения, включително и в участъците до 500 м. след язовирните стени. При извършените проверки през месеца са дадени предписания на областни управители/кметове на общини и отговорни институции за предприемане на действия за осигуряване на проводимост, премахване на дънери и растителност, наносни острови от речните легла, битови отпадъци и др. Извършени са и повторни проверки за изпълнение на предписания, дадени при предходни проверки за осигуряване на проводимостта.

От Басейновите дирекции са извършени проверки на място и по документи, във връзка с изпълнение на утвърдения от Министъра на околната среда и водите режимен график за месец юни на комплексните и значими язовири по Приложение № 1 от Закона за водите.

За констатирани административни нарушения на Закона за водите са съставени 85 броя актове за установяване на административни нарушения (АУАН), част от които са за:

 • Неизпълнение на условия, поставени в разрешителните за използване на водите;
 • Водовземане/ползване без издадено разрешително по реда на Закона за водите
 • Неизпълнение на дадени предписания при предходни проверки и др.
 • За установени от БД неизпълнения на поставени условия в издадените разрешителни и нарушения на Закона за водите, през м. юни са наложени глоби/имуществени санкции на: ТД „Еделвайс“, гр. Сандански – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв.; Община Сандански – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв.; „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Благоевград – 2 бр. на обща стойност 4 000,00 лв.; „Оникс 2014” ЕООД, гр. Смолян – 2 бр. на обща стойност 4 000,00 лв.; „И. Г. Турс” ЕООД, с. Поленица – 1 бр. на стойност 2 000,00 лв. и др.

 IV. Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:

             

През отчетния период, в резултат от осъществения контрол за изпълнение на задълженията от титулярите на разрешителни за заплащане на такси по Закон за водите за използване на водите са събрани 2,46 млн. лв., които са трансферирани в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).