Категории
Министерство

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТЕПИТЕ“, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛО БЪЛГАРЕВО И СЕЛО СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“, находящ се в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич посредством включване на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609, съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че представляват ценни екосистеми с характерна степна растителност и животински свят, които следва да бъдат опазени в тяхната цялост.

Паралелно с процедурата за увеличаване на площта на резервата ще бъде проведена и процедура за намаляване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством изключване на имоти с номера 07257.46.29, 07257.46.399,  07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, съгласно КККР на землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че същите ще бъдат включени в границата на резерват „Калиакра“ и с цел запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни степни съобщества и видове.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 от Закона за защитените територии МОСВ организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“ и паралелно провежданата процедура за намаляване на площта на защитена местност „Степите“ на 28 септември 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

 

Документацията e на разположение и в РИОСВ-Варна.

 

В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000090192581
  Удостоверено време: 27.08.2018 17:44:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000090192585
  Удостоверено време: 27.08.2018 17:44:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .jpg
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000090192586
  Удостоверено време: 27.08.2018 17:44:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000090192648
  Удостоверено време: 27.08.2018 17:47:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority