Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг (Обн. ДВ. бр.24 от 31 март 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 се синхронизира  подзаконовата нормативна уредба с изменения чл. 22 от Закона за ограничаване изменението на климата.

Осигурява се яснота и конкретика в правата и задълженията на Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) при администриране и управление на средствата от продажба на квоти за емисии от авиационни дейности.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 25.03.2021 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000144403904
  Удостоверено време: 11.03.2021 12:12:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000144403905
  Удостоверено време: 11.03.2021 12:12:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority