Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите.

Съгласно Споразумение за представяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 - 2027 г. и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027 г. за България, между Министерство на околната среда и водите на Р България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), се изпълняват дейности „Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ и „Разработване на национална методология за оценка на екологично състояние/потенциал, базиран на хидроморфологични елементи за качество за повърхностни водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“.
Тези дейности са планирани във връзка с изпълнение на препоръки на Европейската комисия (ЕК) при оценката на ПУРБ 2016 - 2021 г., както и за постигане на изпълнението на целите на Рамковата директива за водите (РДВ) за добро екологично състояние на повърхностните води, прецизиране на класифицирането на екологичното състояние на повърхностните води, премахване на пропуските от предишните цикли на ПУРБ.

Проектът на Наредба беше публикуван за обществено обсъждане в периода 31.03.2023 – 30.04.2023 г. В този период е получено становище от Институт по океанология (ИО) – БАН с предложение в Част II. КЛАСИФИКАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТИПОВЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ОТ КАТЕГОРИЯ "КРАЙБРЕЖНИ МОРСКИ ВОДИ", т. А. „Биологични елементи за качество“ от проекта на Наредбата, да бъде отразен напредъка по характеризиране на типовете крайбрежни води и надградените класификационни системи за оценка на екологичното състояние по Биологични елементи за качество Фитопланктон и Макрозообентос. В тази връзка предложенията на ИО - БАН са приети и проектът на Наредба е допълнен.

С оглед горепосоченото и тъй като предложенията на ИО – БАН представляват съществено допълнение към проекта на Наредба, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗНА, проекта на НИД на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. се публикува повторно за обществено обсъждане.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е до 01.07.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: b.zadneprovski@moew.government.bg

Документи