Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностни води, издадена от министъра на околната среда и водите.

Съгласно Споразумение за представяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022 - 2027 г. и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027 г. за България, между Министерство на околната среда и водите на Р България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), се изпълняват дейности „Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“ и „Разработване на национална методология за оценка на екологично състояние/потенциал, базиран на хидроморфологични елементи за качество за повърхностни водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“.
Тези дейности са планирани във връзка с изпълнение на препоръки на Европейската комисия (ЕК) при оценката на ПУРБ 2016 - 2021 г., както и за постигане на изпълнението на целите на Рамковата директива за водите (РДВ) за добро екологично състояние на повърхностните води, прецизиране на класифицирането на екологичното състояние на повърхностните води, премахване на пропуските от предишните цикли на ПУРБ.
При изпълнение на дейностите по Споразумението с МБВР са извършени полеви изследвания за валидиране на типологията и за изследване на биологичните елементи за качество, хидроморфологичните условия и физико-химични показатели, като в резултат е доразработена класификационната система за оценка на екологично състояние на повърхностните водни тела от категории „реки“, „езера“ и „преходни води“. Резултатите от тези измервания, от провеждания мониторинг за води в системата на МОСВ и проучвания, възложени от Басейновите дирекции, както и от доразработената класификационна система ще бъдат използвани при оценката на състоянието на повърхностните водни тела при разработване на проектите на ПУРБ 2022 - 2027 г., подобряване на достоверността на оценките и в отговор на препоръките на ЕК. В проекта на Наредба ще бъдат включени и резултати, касаещи цялостната оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела, а именно Референтни хидроморфологични условия за типовете повърхностни водни тела.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е до 30.04.2023 г.

Адрес за изпращане на становища и предложения: b.zadneprovski@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000219693120
  Удостоверено време: 31.03.2023 14:27:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000219693194
  Удостоверено време: 31.03.2023 14:28:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000227522338
  Удостоверено време: 26.05.2023 17:12:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority