Категории
Министерство

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)

Предложеният проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) е разработен във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване. С него се изпълняват мерки на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса.

С проекта за изменение на наредбата е предложена промяна в изискваното понастоящем заявление за регистрация по EMAS. За изпълнение на мерките на РМС № 704/05.10.2018 г. за привеждане на административните услуги в съответствие с чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс се предлага премахването на изискването за поставяне на печат от образеца на заявление съгласно Приложение 1 към чл. 3, т. от  Наредба № Н-2 от 2 юли 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

С приемането на изменението ще се постигне изпълнение на мярка 93 от Приложение 2 на РМС № 704/05.10.2018 г. По този начин Министерството на околната среда и водите ще изпълни свое законово задължение и ще се постигне целта на РМС № 704/05.10.2018 г. Ще отпадне изискването за поставяне на печат, чрез което ще се намали административната тежест в случаите, когато организации подават заявление за регистрация по EMAS на основание чл. 134, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.

Писмени становища по проекта може да изпращате в срок до 26.04.2019 г. на електронен адрес: n.hristova@moew.government.bg .

 

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097447649
  Удостоверено време: 27.03.2019 16:38:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000097447671
  Удостоверено време: 27.03.2019 16:39:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority