Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (МС)

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (МС): Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях и Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

С проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС се цели осигуряване на единство и непротиворечивост на правната уредба със свързаното национално законодателство (Закон за опазване на околната среда) и постигане на пълно съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз, а именно пълно и правилно транспониране на член 6, параграф 3 буква в) от Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (изменена с Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година).

Крайната дата за съгласуване на проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС е 12.07.2022 г.

Становища от заинтересованите лица могат да се подават на е-mail: pkostadinova@moew.government.bg, tvalkova@moew.government.bg и mgandzhova@moew.government.bg.

Документи
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233090
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:54:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233108
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:54:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233118
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:55:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233132
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:55:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233153
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:55:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233169
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:55:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000188233175
  Удостоверено време: 28.06.2022 12:55:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000189873168
  Удостоверено време: 13.07.2022 15:31:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority