Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за ОС се цели прецизиране на отделни разпоредби с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронни адреси: vatanasova@moew.government.bg  и e.slavova@moew.government.bg в срок до 26.07.2021г.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000153482754
  Удостоверено време: 24.06.2021 16:18:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000153482756
  Удостоверено време: 24.06.2021 16:18:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000153482757
  Удостоверено време: 24.06.2021 16:18:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000153482758
  Удостоверено време: 24.06.2021 16:18:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority