Категории
Министерство

Проект на Постановление на МС за приемане на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците

Проектът на Наредба има за цел да отстрани забелязаните при прилагането на приетите през 2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците проблеми.

Настоящият проект на Наредбата за разделно събиране и третиране на биоотпадъците се разработва на основание чл. 43, ал.  5 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012). В проекта са взети предвид изискванията на Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците, които са въведени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по-специално чл. 22 от директивата, съгласно който държавите членки на ЕС трябва да предприемат мерки за насърчаване на разделното събиране и третиране на биоотпадъците, чрез компостиране и анаеробно разграждане, с което да се постигне изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО .

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес: aivanov@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 1 ноември 2016 г.

Пълният текст на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците може да видите тук.

Пълният текст на проекта на Наредба за разделно събиране и третиране на биоотпадъците може да видите тук.

Проект на Доклад на министъра на околната среда и водите до Министерски съвет може да видите тук.