Категории
Министерство

Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за третиране на излезли от употреба гуми

Проектът на ПМС за допълнение на НТИУГ има за основна цел да конкретизира процентното съотношение на количество гуми, които трябва да бъдат оползотворени на база пуснатите на пазара гуми за календарната 2022 г. и всяка следваща година от организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, както и от лицата изпълняващи задълженията си индивидуално. Приемането на проект на ПМС за допълнение на НТИУГ ще внесе яснота на задължените по наредбата лица, относно изпълнението на целите за оползотворяване на гуми за календарната 2022 г., както и за всяка следваща година. С проекта на акт се въвежда уточнение по отношение изпълнението на целите за оползотворяване на количествата гуми за конкретен период. Същото е от изключителна важност, така че да се гарантира проверима отчетна информация от страна на МОСВ при предстоящите проверки на одитните доклади, свързана с отчитане изпълнението на заложените цели.

Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 22.02.2023 г. 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтерсованите лица на електронен адрес: simona.mihaylova@moew.government.bg

Документи