Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ВНОСА НА ОТПАДЪЦИ С КОД 19 12 12

На основание чл. 66, ал. 1 и 3 от Административнопроцесуалния кодекс Министерство на околната среда и водите уведомява заинтересованите лица за откриването на производство по реда на чл. 98, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците за приемане на Решение на Министерския съвет за ограничаване вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.

Основните съображения за приемането на решението са следните: Ограничаването на вноса, респ. въвеждането на отпадъци с код 19 12 12  има за цел осигуряване на капацитет в страната ни за изгаряне с оползотворяване на енергията на отпадъци с произход от бита, генерирани в България, които не могат да се рециклират и същевременно следва максимално да се ограничи тяхното депонирането с оглед изпълнение на целите за депониране на битови отпадъци като се  ограничи максимално въвеждането/вносът на такива отпадъци. Въвеждането/вносът ще се разрешава по изключение само в случаите, в които количествата генерирани в страната отпадъци не са достатъчни за капацитета на инсталациите с издадени комплексни разрешителни за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на енергията. За целта, обаче, е необходимо адекватно периодично информационно осигуряване и изготвяне на доклади.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: k.georgieva@moew.government.bg в срок до 01.09.2021 г.

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000156571226
  Удостоверено време: 02.08.2021 10:42:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000156571228
  Удостоверено време: 02.08.2021 10:42:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority