Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг

Настоящият проект на Решение на Министерския съвет цели да определи реда и начина за разходване през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпили в бюджета на Министерство на околната среда и водите до 31 декември 2012г.

В проекта на Решение се предлага през 2016 г. част от сумата да бъде предоставена за управление на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). в рамките на Инвестиционната програма за климата, както и за насърчаване  използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции,с което се цели да се повиши качеството на атмосферния въздух и да се постигнат намаления на емисии парникови газове.

Крайна дата за съгласуване: 04.02.2016 г.
 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Решение може да видите тук.

Доклад към проекта на Решение може да видите тук.