Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за приемане на Национална стратегия за околна среда

Националната стратегия за околна среда е изготвена на основание чл. 75, ал. 2 и ал. 4 от Закона за опазване на околната среда. Съгласно изискванията на чл. 76, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Националната стратегия за околна среда е разработена за период 10 години и съдържа петгодишен план за действие с конкретни институционални, организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, необходими ресурси и източници на финансиране.
С приемането на Националната стратегия за околна среда се цели осигуряване на интегрирана визия в дългосрочен план за политиката по околна среда, която да дава общата стратегическа рамка за действие в областта на околната среда. Стратегията ще осигури и добавена стойност в подкрепа на хоризонталния характер на екологичната политика, като чрез нея ще се създадат взаимосвързани и последователни връзки с други секторни политики, което ще допринесе за по-координирани действия за политиката в областта на околната среда и не на последно място ще даде позитивен образ на страната ни пред международните и европейските партньори.


Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 13.04.2023 г.


Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: hstoev@moew.government.bg

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000217532773
  Удостоверено време: 14.03.2023 11:45:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000217532835
  Удостоверено време: 14.03.2023 11:45:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000217532880
  Удостоверено време: 14.03.2023 11:45:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000217532903
  Удостоверено време: 14.03.2023 11:45:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .xlsx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000217532930
  Удостоверено време: 14.03.2023 11:46:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .7z
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000217532941
  Удостоверено време: 14.03.2023 11:46:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000226685094
  Удостоверено време: 22.05.2023 13:46:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority