Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие за управление на устойчивите органични замърсители в България 2020 г.-2030 г.

Правно основание за разработване на НПДУУОЗ е чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/1021  от 20 юни 2019 година относно устойчивите органични замърсители (УОЗ) във връзка с чл. 7, параграф. 1, т. (в) от Стокхолмската конвенция за УОЗ (СК) и Решения SC-6/13,  SC-7/12 и SC -7/13, SC-8/10, SC-8/11 и SC-8/12 на Конференцията на Страните за включването на шест нови химикали като устойчиви органични замърсители в приложения A (елиминиране), B (ограничения) или C (непреднамерено производство) на Стокхолмската конвенция. Правното основание за приемане на НПДУУОЗ с акт на Министерски съвет е ал. 2 във връзка с ал. 1 на  чл. 22е, от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Стратегическа цел: Опазването на човешкото здраве и околната среда от УОЗ.

Основни цели:

 • Прекратяване на производството, вноса, употребата и износа на УОЗ в самостоятелен вид и в смеси и изделия;
 • Минимизиране и където е възможно елиминиране на всички УОЗ – непреднамерено генерирани емисии;
 • Постоянен и ефективен мониторинг на УОЗ в компонентите на околната среда и храните.

Оперативни цели :

 • Усъвършенстване на лабораторната база, техника, методики и обслужващ персонал за контрол на УОЗ;
 • Мониторинг на УОЗ в почви, води, въздух;
 • Мониторинг на УОЗ в храни за хората и животните, суровини за тяхното производство;
 • Управление на УОЗ – пестициди;
 • Управление на УОЗ – индустриални химикали;
 • Управление на УОЗ – непреднамерено генерирани емисии;
 • Информиране, обучение, методична помощ на контролните органи, операторите и обществеността относно УОЗ.

С представяне на актуализирания НПДУУОЗ на Секретариата на Стокхолмската конвенция и прилагането му, България  ще изпълни ангажиментите си за актуализиране на НПДУУОЗ, след включване на новите 6 УОЗ в приложенията на Конвенцията.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица В СРОК ДО 24.12.2021 Г. на електронен адрес: hfilipova@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000167187154
  Удостоверено време: 24.11.2021 12:29:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000167187151
  Удостоверено време: 24.11.2021 12:29:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000167187152
  Удостоверено време: 24.11.2021 12:29:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000171018229
  Удостоверено време: 05.01.2022 11:53:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority