Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерският съвет за одобряване на Конвенцията от Минамата за живака

Проектът на Решение на Министерски съвет е за одобряване на Конвенцията от Минамата за живака и за упълномощаване на Посланика на Република България в Япония да подпише Конвенцията от името на правителството на Република България, при условие за последваща ратификация.
 
Основната цел на настоящата конвенция е да се осигури опазване на човешкото здраве и околната среда от емисии с антропогенен произход и изпускане на живак и живачни съединения. Живакът е химично вещество, представляващо проблем от световно значение поради пренасянето си по въздуха на далечни разстояния, устойчивото си присъствие в околната среда след въвеждането му чрез антропогенната дейност, способността за биологично натрупване в екосистеми и съществените му отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.
 
В конвенцията са дефинирани разпоредби, с които се регулира целия жизнен цикъл на живака. Въведени са разпоредби относно контрола на източниците на доставка, международната търговия, употребата на живак в продукти и производствени процеси, ограничаването на атмосферни емисии от живак и изпусканията във води и почви, екологосъобразното съхранение, управлението на отпадъци от живак и възстановяването на замърсени терени.
 
С Конвенцията от Минамата за живака се осигурява високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда от изпусканията и емисиите на живак и неговите съединения в глобален мащаб, чрез намаляване и където е възможно, окончателно елиминиране на антропогенните емисии на живак във въздуха, водите и почвите и екологосъобразно обезвреждане на отпадъци, съдържащи живак. Предвид липсата на адекватен контрол на рисковете от употребата на живак и неговите съединения в глобален мащаб, е необходимо да се въведат хармонизирани мерки за предотвратяване и ограничаване излагането на хората и околната среда на неговото въздействие и координирани действия за ефективното решаване на проблемите, произтичащи от употребата и търговията с живак в световен план.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 02.09.2013 г. на e-mail: hfilipova@moew.government.bg.
 
Текстът на Конвенцията от Минамата може да бъде намерен тук.
 
Проект на доклад на Министъра на околната среда и водите може да бъде намерен тук.