Категории
Министерство

Проект на Решение на МС за одобряване на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата

На 12 декември 2015 г. в Париж 196 страни по Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) приеха ново глобално споразумение за климата. Постигнатото съгласие за приемане на всеобщи действия за ограничаване на глобалното затопляне постави началото на качествено нов етап на международното сътрудничество в борбата срещу изменението на климата.

Споразумението ще влезе в сила 30 дни след датата на депозиране на инструменти за ратификация от поне 55 страни, отговарящи най-малко за 55% от световните емисии на парникови газове.

С подписване на Споразумението България ще се присъедини към новия международноправен режим за борба с изменението на климата.

Крайна дата за съгласуване: 09.03.2016 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: myakimova@moew.government.bg

Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук.

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Споразумението от Париж към РКООНИК може да видите тук.