Категории
Министерство

Проект на Закон за ограничаване на изменението на климата

Целта на новия проект на Закон за ограничаване на изменението на климата е да даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди техните правомощия, да очертае кръга на частно-правните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури  и основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в  областта на изменението на климата в международен план и на ниво Европейски съюз.
 
Основните въпроси, за които се предлага уредба с настоящия законопроект, могат условно да бъдат разделени на две категории. Първата включва съществуващи обществени отношения, чиято позитивна правна уредба е пренесена от действащи нормативни актове – големият брой правни норми са пренесени от Закона за опазване на околната среда.  Втората категория въпроси в законопроекта касае нови обществени отношения, които за първи път намират своята правна регламентация и с които се въвеждат нови актове на европейското законодателство.
 
С настоящия проект на ЗОИК се отразяват настъпилите изменения в законодателството на ЕС по политиките, касаещи изменението на климата и напълно се транспонират актовете на ЕС в националното законодателство. Ангажират се по-активно всички компетентни по въпросите на климата национални органи и се разширява кръга от техните компетенции и задължения.
 
Извършено е прецизиране на уредбата на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Усъвършенствани са и разпоредбите, свързани с приходите от квоти на емисии на парникови газове.
 
Нанесени са корекции и в някои от административнонаказателните разпоредби.
 
Крайна дата за съгласуване: 30.08.2013 г. 
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси:
rkangelova@moew.government.bg, dtodorova@moew.government.bg и bkabzimalska@moew.government.bg 
 
Пълният текст на проекта на Закон за ограничаване на изменението на климата може да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.