Категории
Министерство

ПРОЕКТИ НА ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ВИДОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЯ 2 И 3 КЪМ ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 35, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове на министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, (обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.) в рамките на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са изготвени проекти на планове за действие за следните видове:

 1. Проект на план за действие за опазване на северния гребенест тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768));
 2. Проект на план за действие за опазване на татарско диво зеле (Crambe tataria Sebeók);
 3. Проект на план за действие за опазване на венериното пантофче (Cypripedium calceolus);
 4. Проект на план за действие за опазване на леопардовия смок (Zamenis situla (Linnaeus, 1758)).

 

Плановете са стратегически документи с период на действие 10 г. и определят необходимите действия и мерки за опазването на конкретните видове.

 

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 9.03.2023 г.

Документи
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213766157
  Удостоверено време: 10.02.2023 14:56:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213766224
  Удостоверено време: 10.02.2023 14:56:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213766270
  Удостоверено време: 10.02.2023 14:57:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .zip
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213766902
  Удостоверено време: 10.02.2023 15:01:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority