Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2016 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл.69а, чл.69б и чл.69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2016 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 57 бр. наказателни постановления, с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 682 328,76 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените наказателни постановления за налагане на текущи санкции са 52 бр. и са в размер на 2 668 296,26 лв. Наложените еднократни санкции са 5 бр. на стойност 14 032,50 лв. От общия брой наложени санкции, 45 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 11 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. е за неприятни миризми.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 93 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2016 г. са на обща стойност 318 712,68 лв., като 231 958,90 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: Община Куклен – 44 928,80 лв., Община Лъки – 18 933,60 лв., Община Троян – 16 093,06 лв., Община Провадия – 10 744,80 лв., Община Панагюрище – 9 660,00 лв.

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 3 бр. наказателни постановления за налагане на санкции на обща стойност 8 068,48 лв.

Издадени Наказателни постановления за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на МОСВ – РИОСВ

За третото тримесечие на 2016 г. от директорите на РИОСВ са издадени 274 бр. наказателни постановления, с които са наложени 201 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 73 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и други секторни закони и са на стойност 1 682 500,00 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции са на обща стойност 410 247,48 лв.

Най-много наказателни постановления през третото тримесечие на 2016 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за опазване на околната среда – 62 бр.

За неспазване изискванията на Закона за управление на отпадъците от директорите на РИОСВ са издадени 44 бр. наказателни постановления; 50 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за водите; 14 бр. за нарушаване на Закона за лечебните растения; 42 бр. на Закона за чистота на атмосферния въздух; 53 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 3 бр. на Закона за защитените територии; 3 бр. на ЗЗВВХВС и 3 бр. за установени нарушавания на ЗЗШОС.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие е представена в EXCEL формат.

Документи