Категории
Министерство

Трето тримесечие наложени санкции 2018 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За третото тримесечие на 2018 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 57 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 2 005 388,58 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 49 бр. и са в размер на 212 297,52 лв. Наложените еднократни санкции са 8 бр. на стойност 1 793 091,06 лв. От общия брой наложени санкции, 46 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 10 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за неприятни миризми.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 63 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за третото тримесечие на 2018 г. са на обща стойност 440 185,30 лв., като 307 921,17 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Асеновград – 46 488,90 лв., община Горна Оряховица – 21 263,81 лв., община Средец – 18 644,24 лв., община Долни Чифлик – 12 571,20 лв. и община Елин Пелин – 12 000 лв.     

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 19 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 130 208 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За третото тримесечие на 2018 г., от директорите на РИОСВ са издадени 214 бр. НП, с които са наложени 136 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 78 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 3 509 150 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 565 283,43 лв.

Най-много НП през третото тримесечие на 2018 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 58 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 43 бр. НП; 34 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие; 32 бр. за нарушаване на ЗООС; 21 бр. на Закона за чистотата на атмосферния въздух; 10 бр. на Закона за защитените територии; 8 бр. на Закона за лечебните растения; 4 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, 3 бр. на Закон ограничаване изменението на климата и 1 бр. за установени нарушения на Закона за защита от шума в околната среда.

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през третото тримесечие на 2018 г. е представена в EXCEL формат.

Документи