Категории
Министерство

Второ тримесечие наложени санкции 2018 г.

Наложени санкции по реда на чл. 69, чл. 69а, чл. 69б и чл. 69в от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените в разрешителните емисионни норми и ограничения (ПМС 247/2011 г.)

За второто тримесечие на 2018 г. от директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са издадени 36 бр. наказателни постановления (НП), с които са наложени текущи месечни и еднократни санкции на обща стойност 251 058 лв. Санкциите са за констатирани наднормени замърсявания на компонентите на околната среда. Издадените НП за налагане на текущи санкции са 22 бр. и са в размер на 61 073,57 лв. Наложените еднократни санкции са 14 бр. на стойност 189 985,41 лв. От общия брой наложени санкции, 17 бр. са за констатирано превишение на индивидуалните емисионни ограничения в заустваните отпадъчни води, 18 бр. са за наднормено съдържание на вредни вещества в отпадъчните газове, емитирани в атмосферния въздух и 1 бр. за неприятни миризми.

През периода от директорите на РИОСВ са издадени 35 бр. заповеди за промяна на наложени текущи санкции.

Постъпилите суми от наложени санкции за второто тримесечие на 2018 г. са на обща стойност 621 715,24 лв., като 509 868,07 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Съгласно чл. 65 от ЗООС тези суми следва да се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са: община Несебър – 136 787,72 лв., община Девня – 135 263,20 лв., община Разград – 20 784,83 лв., община Панагюрище – 12 880 лв. и община Ботевград – 12 000 лв.     

За принудително събиране на дължими суми от наложени санкции, от РИОСВ са предадени на НАП 13 бр. НП за налагане на санкции на обща стойност 232 783,60 лв.

 

Издадени НП за налагане на имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на ЗООС и другите секторни закони от регионалните контролни органи на Министерството на околната среда и водите – РИОСВ

За второто тримесечие на 2018 г., от директорите на РИОСВ са издадени 270 бр. НП, с които са наложени 174 бр. имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 96 бр. глоби на физически лица. Санкциите са за неспазване на разпоредбите на ЗООС и други секторни закони и са на стойност 756 250 лв. Изплатените суми от наложени имуществени санкции и глоби са на обща стойност 434 947,37 лв.

Най-много НП през второто тримесечие на 2018 г. са издадени за констатирани нарушения на изискванията на Закона за управление на отпадъците – 74 бр.

За неспазване изискванията на Закона за водите от директорите на РИОСВ са издадени 49 бр. НП; 43 бр. са издадените НП за установени нарушения на Закона за лечебните растения; 42 бр. за нарушаване на Закона за чистотата за атмосферния въздух; 27 бр. на ЗООС; 18 бр. на Закона за биологичното разнообразие; 13 бр. на Закона за защитените територии; 3 бр. на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и 1 бр. за установени нарушения на Закона за защита на животните.

 

Обобщена справка за наложените санкции от РИОСВ през второто тримесечие на 2018 г. е представена в EXCEL формат.

Документи