Категории
Природа

Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

07 януари 2019 | 12:14

Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Подходът предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.

Становища и бележки по законопроекта може да изпращате до 08.02.2019 г. на следния e-mail адрес: g.gospodinova@moew.government.bg

Документи