Категории
Министерство

Конкурс за длъжността Държавен експерт в Отдел "Координация на климатични политики", Главна дирекция "Политика по изменение на климата"

Начална дата
16 май 2024
Крайна дата
30 май 2024 | 17:30 ч.

Правоотношение:
Служебно правоотношение
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Описание на длъжността:

Ø  Подготвя и координира участието на Република България в международните преговори по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Споразумението от Париж, съгласувано с Министерството на външните работи.

Ø  Изготвя национални позиции относно въпроси по изменение на климата, предвидени за разглеждане на международните преговори към РКООНИК и срещите на министрите в различни конфигурации на Съвета на ЕС;

Ø  Координира докладването и изпълнението на международните задължения на Република България по РКООНИК;

Ø  Извършва и координира дейности, свързани с популяризацията на целите на РКООНИК (организация и провеждане на семинари, работни срещи, изготвяне на информационни материали за медиите, обновяване на информацията в интернет страницата на МОСВ и др.);

Ø  Участва в работни и експертни групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

Ø  Изготвя позиции, указания, коментари и бележки по работните документи на Съюза по въпросите за изменението на климата, предвидени за разглеждане в работни формати към Съвета на ЕС;

Ø  Участва в разработването на национални стратегии, планове и проекти в областта на изменението на климата и отчети по изпълнението им;

Ø  Координира и изпълнява дейности по проекти с международно финансиране в областта на изменение на климата;

Ø  Извършва и координира дейности във връзка с националната политика по изменение на климата;

Ø  Координира работата на други министерства и ведомства и на междуведомствени работни групи във връзка с националната политика по изменение на климата;

Ø  Представя националната политика по изменение на климата на различни конференции, семинари и работни срещи;

Ø  Участва в изготвянето на отчети;

Ø  Изпълнява други задачи, свързани с функционалната характеристика на отдела, възложени от прекия ръководител, главния директор, зам.-министъра или министъра, които са свързани с дейността на отдела;

Ø  Координира със заинтересованите ведомства разработването/изпълнението на национални документи в областта на изменение на климата.

 

 Формиране на заплатата:

    Размерът на основната заплата за длъжността е от 1412 (хиляда четиристотин и дванадесет) до 3500 (три хиляди и петстотин ) лева.

     Индивидуалният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението, като се имат предвид размерите на достигнатите индивидуални заплати на служителите в същото ниво и степен за съответната длъжност в съответното структурно звено.

Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.

Изискана минимална степен на завършено образование:
Магистър
Минимален професионален опит:
4 година/години
Ранг/Специфично наименование:
II младши
Специфични изисквания за длъжността:
• кандидатът трябва да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител
Допълнителни умения и квалификации:

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, носещи предимство на кандидатите:

·        владеене на английски език (писмено и говоримо);

·        опит в областта на планиране, наблюдение или изпълнение на климатични политики, проекти или свързани дейности на национално или местно ниво;

·        опит в разработване на стратегически документи;

·        опит в сектори "Енергетика", "Селско стопанство", "Горско стопанство", "Транспорт", "Сгради", "Индустрия";

·        опит в работа с нормативни документи на ЕС;

·        опит в работа със или за международни или европейски институции, особено в сферата на околната среда и енергията;

·        опит в координиране на сложни процеси и умения за балансиране в комуникация със страни с различни интереси;

·        организационни умения и опит в координиране на събития и срещи с множество участници.

·        българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване  за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Минимален размер на основната заплата:
1412 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.
Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса:
 • Решаване на тест
 • Интервю
Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22
Административно звено:

Лице за контакт:
   02/940 6321
Краен срок за подаване на документи:
   30 май 2024 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Списъците на допуснатите  и недопуснатите до участие в конкурса кандидати и информация по провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.

 Подаването на документите за участие в конкурса се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник.

 При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и се уведомяват за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове, удостоверявайки за това чрез полагането на подпис.

·           документите може да се подават и по електронен път на адрес: edno_gishe@moew.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.

·           с входящ номер и дата се регистрират  в АИС на Министерство на околната среда и водите, само заявления, към които са представени всички посочени в тях документи.

Одобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

 1. Радослава Младенова
 2. Яни Драготинов
 

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят за втората част от конкурсната процедура – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 17.06.2024 г. от 11:15 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.

 Нормативни документи:

 

Система за определяне на резултатите

На основание чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители конкурсната комисия взе решение за системата за определяне на резултатите.

Трите варианта на тест, включват по 20 въпроса от затворен тип, като от посочените възможни отговори само един е верен. За всеки верен отговор кандидатът получава по 0,25 т.

До участие в интервю се допускат кандидатите, които са допуснали до шест (6) грешки, минимален резултат – 14 верни отговора от общо 20. Максималният резултат е пет (5) точки, т.е. 100% верни отговори – 20 от 20 възможни.  Коефициентът, с който ще се умножава резултатът на кандидатите от проведения тест, ще бъде 3 (три).

Време за решаване на теста - 60 минути.

Кандидатите, постигнали резултат равен или над минималния, се уведомяват чрез писмено съобщение или чрез посочената от тях електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервю.

 

Комисията определи критериите въз основа, на които ще бъдат оценявани кандидатите, допуснати до III етап от конкурсната процедура – интервю.

Критериите са следните:

 1. Аналитична компетентност;
 2. Ориентация към резултати;
 3. Работа в екип;
 4. Комуникативна компетентност;
 5. Фокус към клиента (вътрешен/външен);
 6. Професионална компетентност;
 7. Дигитална компетентност.

 

Методика за оценка на кандидатите при провеждането на интервю:

Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр, съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС - за експертни длъжности.

Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат, като изчислява средноаритметична стойност от оценките на отделните критерии.

Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична стойност от оценките на членовете на конкурсната комисия.

Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и се допуска до класиране е 4.

Коефициентът, по който се умножава резултатът на кандидатите е 4 (четири).

Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е минимум 10 минути.

           

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по горепосочения начин, умножени с определените коефициенти.

 

Публикувано на 06.06.2024 г.

Неодобрени кандидати

Име и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

 1. Димитър Грозев

Представените документи не удостоверяват наличието на минимално изискуемия професионален опит или придобит ранг, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

 

Публикувано на 06.06.2024 г.

Документи и образци за кандидатстване (6)
 • - копие от диплома за завършено висше образование. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие
 • - копие от трудовоправни документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, (трудова/служебна/осигурителна книжка или документ по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършването на дейност в чужбина) или заповед за придобит ранг
 • - Копие на документ, доказващ владеенето на английски език
 • - копия от други документи, по преценка на кандидата;