Категории
Министерство

Доклад за екологична оценка на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея

В изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите чрез дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество“ публикува Съобщение за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица по изготвения Доклад за екологична оценка на
Национална стратегия за околна среда (НСОС) и План за действие към нея, вкл. приложенията към него. Осигурен е и достъп до проекта на НСОС и План за действие към нея.

Пълната информация може да намерите тук:

Национална стратегия за околна среда

План за действие

Съобщение за провеждане на консултации

Нетехническо резюме на доклада за екологична оценка

Доклад за екологична оценка на НСОС и План за действие към нея

Приложения към доклада за екологична оценка:

 

 

 

Документи
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196192262
  Удостоверено време: 09.09.2022 16:46:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .7z
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196190849
  Удостоверено време: 09.09.2022 16:45:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .7z
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196191063
  Удостоверено време: 09.09.2022 16:45:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .7z
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196191232
  Удостоверено време: 09.09.2022 16:45:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .7z
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000196191452
  Удостоверено време: 09.09.2022 16:46:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority