Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологи

Проект на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети


Проектът на Постановление на Министерски съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ (Наредба) е разработен във връзка с отстраняване на несъответствие между чл.15, ал.1 от ЗОПОЕЩ и чл.2, ал.1 от Наредбата, решаването на практически въпроси при прилагането й/необходимост от допълване/подобряване на текстове, в т.ч. уреждане на:
- оправомощаване на лица от министъра на околната среда и водите за даване на указания, съобразно чл.6, ал.3 от Наредбата;
- начина на депозиране и вида на декларация за достоверност на данните по чл.6, ал.4 от Наредбата от операторите по чл.17 от ЗОПОЕЩ;
- изпълнението на задълженията на длъжностните лица по чл.2, ал.1 от Наредбата, предвид разпоредбата за предоставяне от органите на изпълнителната власт по чл.16 от ЗОПОЕЩ само на интернет адреса, на който е налична информацията по чл.4 от Наредбата, съгласно чл.7, ал.1 от същата, респ. разпоредбата за неуведомяване по чл.8, ал.1 от Наредбата.
Целта на проекта за изменение и допълнение на Наредбата е да се подобри практическото й прилагане.

Очакваме писмени становища на заинтересованите страни в срок до 08.11.2020г. на електронен адрес:a.bachvarova@moew.government.bg

Документи