Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки

С проекта на ПМС се детайлизират нормативните изисквания, във връзка с реда за разделно събиране на отпадъци от опаковки (от пластмаса, хартия, картон, стъкло и др.), към ползвателите на търговски обекти, в частност на морските плажове при сключени концесионни договори и договори за наем.

В случаите, когато плажовете не се възложени на концесия или отдадени под наем се предлага компетентните органи по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие да предприемат мерки с оглед недопускане на замърсяване им с отпадъци от опаковки, както и на прилежащата им акватория, а при наличие на замърсяване да осигуряват почистването им.

С цел подобряване ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в населените места по Черноморието се предлага в курортните населени места броят на съдовете и честотата на обслужването им да бъде съобразен с обема на образуваните отпадъци от опаковки на територията и в близост до морските плажове.

Очакваме писмени становища по проекта от заинтересованите лица на електронен адрес: waste@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта – 10.04.2019 г.

Документи