Категории
Министерство

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закон за опазване на околната среда

Проектът на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИД на ЗООС) има за цел да прецизира ключовите инструменти, свързани с комплексното предотвратяване на замърсяването от промишлени дейности и контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества. Това гарантира най-добрите екологични резултати като се засилва и ефективността на контролната дейност.
С текстовете, предложени в ЗИД на ЗООС се изпълняват препоръките на Европейската комисия (ЕК) за неизпълнение на задълженията ни по някои разпоредби относно: контрола на опасностите от големи аварии (Директива 2012/18/ЕС), емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването – Директива 2010/75/ЕС) и оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС).
С промените в ЗООС се улесняват процедури по предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване, повишава се публичността и се прецизират понятия в съответствие с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба. Изпълняват се и мерки от Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019 – 2023 г.) за поддържането на  съществуващия Регистър на регистрираните по EMAS (Схемата за управление по околната среда и одитиране) организации в България.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица в срок до 19.02.2021 г. на следните електронни адреси: pdragoev@moew.government.bg и tzheleva@moew.government.bg.

Документи