Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие е разработен в изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000 към Националния план за възстановяване и устойчивост. С него се определят конкретни органи, отговорни за управлението на защитените зони, както и техните правомощия. Въвежда се задължението за разработване на планове за управление на всички защитени зони, в които ще бъдат определени специфични за зоните подробни цели и мерки за опазване, в съответствие с изискванията на Европейската комисия

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронen адрес: edno_gishe@moew.government.bg в срок до 07.10.2022 г.

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195788320
  Удостоверено време: 07.09.2022 12:19:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195788322
  Удостоверено време: 07.09.2022 12:19:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195788323
  Удостоверено време: 07.09.2022 12:19:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195788325
  Удостоверено време: 07.09.2022 12:19:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000195788327
  Удостоверено време: 07.09.2022 12:19:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000202067133
  Удостоверено време: 31.10.2022 14:06:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority