Категории
Министерство

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / ХАРМОНИЗАЦИЯ / УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 декември 1991 година относно опасните отпадъци

Директива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

Закон за управление на отпадъците

Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

Директива 2000/76/EО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 година относно изгарянето на отпадъците

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно депонирането на отпадъци

2003/33/EC: Решение на Съвета от 19 декември 2002 година за определяне на критерии и процедури за приемане на отпадъци на депа съгласно член 16 и приложение II към Директива 1999/31/ЕО

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 83 от 24.09.2004 г.)

Директива 94/62/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 година относно опаковките и отпадъците от опаковки  

Директива 2004/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства

2001/753/EО: Решение на Комисията от 17 октомври 2001 година относно въпросник за докладите на държавите-членки във връзка с прилагане на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер С(2001) 3096)

2002/151/EО: Решение на Комисията от 19 февруари 2002 година относно минималните изисквания, приложими към сертификата за унищожаване, издаден съгласно член 5, параграф 3 от Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер С(2002) 518)

2003/138/EО:Решение на Комисията от 27 февруари 2003 година за установяване на стандарти за кодирането на компонентите и материалите, използвани в превозните средства в приложение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер C(2003) 620)

2008/689/EО: Решение на Комисията от 1 август 2008 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер C(2008) 4017)

Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (Приета с ПМС № 311 от 17.11.2004 г.,обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.)

2000/532/EО:Решение на Комисията от 3 май 2000 година за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2000) 1147)

2001/118/EО: Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно списъка на отпадъците (нотифицирано под номер С(2001) 108)

2001/119/EО: Решение на Комисията от 22 януари 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО относно замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2001) 106)

2001/573/EО: Решение на Съвета от 23 юли 2001 година за изменение на Решение 2000/532/ЕО на Комисията относно списъка на отпадъците

Наредба № 3 за класификация на отпадъците

Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Директива 2002/96/EО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Директива 2003/108/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 декември 2003 година за изменение на Директива 2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

2004/249/EО: Решение на Комисията от 11 март 2004 година относно въпросника за докладите на държавите-членки за изпълнението на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

2005/369/EО: Решение на Комисията от 3 май 2005 година относно установяване на правила за контрол на съответствието в държавите-членки и въвеждане на формати за данни за целите на Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (нотифицирано под номер C(2005) 1355)

2005/618/EО: Решение на Комисията от 18 август 2005 година за изменение на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за целите на определяне на максимални стойности на концентрация за някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер С(2005) 3143)

2005/717/EО: Решение на Комисията от 13 октомври 2005 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер С(2005) 3754)

2005/747/EО: Решение на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение, за целите на адаптиране към техническия прогрес, на приложението към Директива 2002/95/EО на Европейския парламент и на Съвета относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (нотифицирано под номер C(2005) 4054)

2006/310/EО: Решение на Комисията от 21 април 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на олово (нотифицирано под номер C(2006) 1622)

2006/690/EО: Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на оловото в кристалното стъкло (нотифицирано под номер C(2006) 4789)

2006/691/EО: Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година относно изменение за целите на адаптирането към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на оловото и кадмия (нотифицирано под номер C(2006) 4790)

2006/692/EО: Решение на Комисията от 12 октомври 2006 година относно изменение за целите на адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от забрана на приложенията на шествалентния хром (нотифицирано под номер C(2006) 4791)

2008/385/EО: Решение на Комисията от 24 януари 2008 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия напредък, на Директива 2002/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, по отношение на изключенията за употребата на олово и кадмий (нотифицирано под номер C(2008) 268)

Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 82 от 10 април 2006 г., обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г.)

Директива 2006/66/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО

Директива 2008/103/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори

2008/763/EC: Решение на Комисията от 29 септември 2008 година за установяване съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на обща методология за изчисляване на годишните продажби на преносими батерии и акумулатори на крайни потребители (нотифицирано под номер C(2008) 5339)

2009/603/ЕО: Решение на Комисията от 5 август 2009 година относно установяване на изисквания за регистриране на производители на батерии и акумулатори в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2009) 6054

Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144 от 5 юли 2005 г., обн. ДВ. бр.58 от 15 юли 2005 г.)

Директива 96/59/EО на Съвета от 16 септември 1996 година за обезвреждането на полихлорирани бифенили

2001/68/EО: Решение на Комисията от 16 януари 2001 година за определяне на два референтни метода за измерване на полихлорирани бифенили в съответствие с член 10, буква а) от Директива 96/59/ЕО на Съвета за обезвреждането на полихлорирани бифенили и полихлорирани терфенили (ПХБ/ПХТ) (нотифицирано под номер С(2001) 107)

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)

Директива 86/278/EИО на Съвета от 12 юни 1986 година за опазване на околната среда, и по-специално на почвата, при използване на утайки от отпадъчни води в земеделието

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).

Директива 78/176/EИО на Съвета от 20 февруари 1978 година относно отпадъци от производството на титанов диоксид  

Директива 82/883/EИО на Съвета от 3 декември 1982 година относно процедури за наблюдение и контрол на околни среди, засегнати от отпадъци от производството на титанов двуокис 

Директива 92/112/EИО на Съвета от 15 декември 1992 година относно процедурите за хармонизиране на програмите за намаляване и евентуално премахване на замърсяването, причинявано от отпадъците от производството на титанов двуокис

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид (приета с ПМС No 87 от 30.04.2004 г., обн. ДВ, бр. 39/12.05.2004)

Регламент (EО) No 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци

Поправка на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци ( ОВ L 190, 12.7.2006 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 15, том 16, стр. 172)

Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране

Директива 75/439/EО на Съвета от 16 юни 1975 година относно обезвреждането на отработени масла

Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 230 от 11 ноември 2005 г., обн. ДВ. бр.90 от 11 ноември 2005 г.)