Категории
Министерство

Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

Основните цели на предвидените в проекта на ПМС изменения и допълнения са:

- Въвеждане на конкретизиращи разпоредби по писмените процедури за дейностите по управление и контрол на данни по изискването за мониторинга и докладването на емисиите на ПГ по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/2066 ще се прецизира настоящата нормативна разпоредба на подаваните от оператора данни, така че да бъдат представени пред компетентния орган по удовлетворяващ начин;

- С цел хармонизиране и увеличаване ефективността на ЕСТЕ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/2066 ще бъдат въведени правилата за подобряване и опростяване на правилата за мониторинг и докладване на операторите, участващи в Схемата;

- Прецизност и акуратност при извършване на проверката на докладите чрез въвеждане на по-дълга времева рамка съгласно изискванията по чл. 14 от Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници;

- Осигуряване на възможност на операторите на инсталации или авиационните оператори да окомплектоват изискуемите документи, придружаващи заявленията за откриване на партида.

Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 15.03.2023 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на електронен адрес: edno_gishe@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213973818
  Удостоверено време: 13.02.2023 13:42:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213974132
  Удостоверено време: 13.02.2023 13:44:23
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213974164
  Удостоверено време: 13.02.2023 13:44:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213974462
  Удостоверено време: 13.02.2023 13:46:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000213987620
  Удостоверено време: 13.02.2023 15:15:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority