Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците

Приемането на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове се очаква да доведе до:

• Завършването на нормативната рамка за създаване на система за разделно събиране на бутилки от РЕТ  в рамките на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки за постигане на целите, заложени в чл. 11 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда съобразно изискванията на Директива (ЕС) 2019/904.

• Постигне съответствие с определени нови изисквания в Закона за управление на отпадъците (ЗУО), въведени с неговото последно изменение и допълнение (ДВ, бр. 19 от 2021 г., в сила от 05.03.2021 г.).

• Уеднаквяване на изискванията към обхвата на проверите и докладите с фактически констатации по наредбите по чл. 13 от ЗУО  като задължително се представят едни и същи документи към докладите от всички лица по всички наредби.

• Отстраняване на някои установени в практиката технически неточности в препратки в определени разпоредби и в някои приложения в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства.

• Цялостно повишаване на добавената стойност за икономиката от рециклирането на пластмаса и ще се създадат предпоставки за по-устойчиво управление на материалите, като се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, и се гарантира разумното, ефективното и рационалното използване на природните ресурси.

 

Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 07.08.2022 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на email: slaleksandrov@moew.government.bg и eleonora.yurukova@moew.government.bg

 

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000189274897
  Удостоверено време: 08.07.2022 13:54:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000189274898
  Удостоверено време: 08.07.2022 13:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000189274900
  Удостоверено време: 08.07.2022 13:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000189274903
  Удостоверено време: 08.07.2022 13:54:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000189275693
  Удостоверено време: 08.07.2022 14:00:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000207700506
  Удостоверено време: 19.12.2022 15:56:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority