Категории
Министерство

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПРИМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОБУВКИ И ТЕКСТИЛ

Основните формулирани цели, които се постигат с приемане на Наредбата за отпадъците от обувки и текстил са:

 • Изпълнение на европейските изисквания за предприемане на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци от текстил като част от потока на битовите отпадъци, чрез насърчаване на повторната употреба.
 • Въвеждане на задължително разделно събиране на отпадъците от обувки и текстил.
 • Прекратяване на нерегламентираните практики по изгаряне на отпадъци от обувки и текстил с цел отопление от определени групи граждани с нисък социален статус.
 • Предотвратяване и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и здравето на човека от образуването и управлението на отпадъците от обувки и текстил.
 • Увеличаване количеството на повторно употребени, рециклирани и оползотворени чрез други операции отпадъци от обувки и текстил за ограничаване на обезвреждането им и намаляване на отрицателните въздействия от използването на ресурсите и повишаването на ефикасността от такова използване.
 • Увеличаване на количествата рециклирани битови отпадъци и намаляване на количеството депонирани битови отпадъци във връзка с изпълнение на целите за битовите отпадъци, съгласно Рамковата директива за отпадъците (2008/98/ЕО изменена с Директива (ЕС)2018/851 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2018 г.) и Директива (ЕС)2018/850 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2018 г. за изменение на Директива 1999/31/ЕО.

Срокът за предоставяне на становища по обществено обсъждане е 19.08.2022 г.

Становищата могат да бъдат изпращани на email: eleonora.yurukova@moew.government.bg и slaleksandrov@moew.government.bg

Документи
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529347
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529348
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529349
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529350
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .docx
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529351
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .pdf
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529353
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority
 • .doc
  Удостоверяване на време (Времеви маркер) :
  Сериен номер: 4000190529356
  Удостоверено време: 19.07.2022 16:56:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority