Категории
Превантивна дейност

Проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт "Дунавски драгажен флот-Русе"

Днес, 18.04.2023 г., в изпълнение на чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за изготвяне на план/програма за „Проект на Генерален план на пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот-Русе“, МОСВ информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Необходимостта от изготвяне на Генерален план се налага поради нови инвестиционни инициативи за развитие на територията на пристанището:

  • Изграждане на ново корабно място на брега на р. Дунав в ПИ с идентификатор 63427.8.412, граничещ с река с цел увеличаване на кейовата пропускателна способност на пристанището за инертни и генерални товари. Условно в генералния план ще се разглежда ново корабно място № 4;
  • Строителство на нови открити и покрити складови площи в свободните терени на ПИ 63427.8.399, ПИ 63427.8.416 и ПИ 63427.8.420;
  • Обособяване на зона за кораборемонтна дейност, включваща ПИ 63427.8.417 с две корабни места (№ 2 и № 3) и ПИ 63427.8.416 с едно корабно място (№ 5);
  • Осигуряване на пътно-транспортна връзка между двата имота на зоната (ПИ 63427.8.417 и ПИ 63427.8.416), свързана с технологичните пътища на цялото пристанище и с републиканската пътна мрежа.

Проектът на Генерален план на пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот-Русе“ се изработва в съответствие с Закона за морските пространства, вътрешните морски пътища и пристанищата на Република България и попада в т. 3.3. на Приложение № 2 към Наредбата за ЕО. На основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, Генералният план подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Предвид, че Генералният план ще се одобрява от министъра на транспорта и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган по процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за плана, е министърът на околната среда и водите. Същият е компетентен орган и за процедурата и по оценка за съвместимост на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, която се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 1, във връзка с ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

  1. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:

По смисъла на § 1, т. 29в, буква „д)“ от Допълнителните разпоредби на ЗООС, пристанищата са в обхвата на обектите с обществено предназначение, и в тази връзка разпоредбите на чл. 104 от ЗООС са приложими за горепосочения Генерален план, както следва:

При разработване на проекта на Генерален план, следва да се има предвид, че при устройственото планиране на територията се осъществява контрол на:

  • планирането на нови/изграждането/реконструкцията/разширението на обекти с обществено предназначение в близост до съществуващи предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, като се отчита обстоятелството, че новите строежи могат да бъдат източник или да повишат опасностите, или последствията от възникване на голяма авария в тези предприятия/съоръжения;
  • разположението на нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или изменения в предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

В тази връзка, в информацията за преценяване на необходимостта от извършване от ЕО, следва да бъде представена следната информация за:

  1. Наличие на предприятия/съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал разположени в близост до пристанището. Справка може да бъде изготвена въз основа на информацията публикувана в електронната база данни (публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал на територията на Р България, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС публикувана на следния електронен адрес: https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises. За случаите, в които в близост до пристанищната територия има разположени предприятия, класифицирани по реда на глава седма, раздел I от ЗООС, с цел ограничаване на рисковете за човешкото здраве и околната среда, следва да се включи информация за пространствените зони/граници на сериозни поражения, извън територията на предприятията, които могат да възникнат в случай на авария и/или инцидент, при работа с опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС.
  2. Описание на дейността на пристанището, за случаите, когато е налице обработка и/или съхранение на товари във вид на опасни вещества (в самостоятелен вид и/или във вид на химични смеси, в състава на експлозивни изделия и/или под формата на отпадъци) от Приложение № 3 на ЗООС в количества равни или по-големи от тези посочени в колона 2 и 3 на част 1 и част 2 от същото Приложение.

Обръщаме внимание, че по смисъла т. 29 на §1 от ДР на ЗООС „Съоръжение“ е техническа единица в рамките на предприятието, независимо на или под земната повърхност, в която се произвеждат, употребяват, обработват или складират опасни вещества. То включва цялото оборудване, структури, тръбопроводи, машини, инструменти, частни железопътни резервни коловози (коловози от вътрешния железопътен транспорт), докове, кейове за разтоварване (пристанищни терминали), които обслужват съоръжението, пирсове, складове или подобни структури, плаващи или не, необходими за работата на съоръжението.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

След извършена проверка относно местоположението на поземлените имоти (ПИ) с идентификатори, обект на генералния план, а именно: ПИ 63427.8.412, ПИ 63427.8.417, ПИ 63427.8.416, ПИ 63427.8.1214, ПИ 63427.8.410, ПИ 63427.8.1215, ПИ 63427.8.402, ПИ 63427.8.399, ПИ 63427.8.1440, ПИ 63427.8.1441, ПИ 63427.8.424, ПИ 63427.8.1442, ПИ 63427.8.403 и ПИ 63427.8.420 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на Агенция по геодезия, картография и кадастър на гр. Русе, община Русе, област Русе, се установи, че имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Генералния план за развитие на пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот“ - Русе подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО. В тази връзка плана попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез процедурата по ЕО, съгласно чл. 31, ал. 4, във връзка с ал. 1 от ЗБР.

Съгласно представено становище от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. № ПУ-01-157(1)/14.03.2023 г. (копие от което прилагаме), проектът на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот“ - Русе е допустим спрямо режимите в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016 -2021 г. (ПУРБ на ДР) и Плана за управление на риска от наводнения 2016 – 2021 г. (ПУРН на ДР) и не се очаква реализирането му да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.5 и законови разпоредби, описани в т. 2.

След преглед на представената информация и на основание чл. 37, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която проектът на Генерален план за развитие на пристанище за обществен транспорт „Дунавски драгажен флот“ - Русе  няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000.

Документи