Категории
Превантивна дейност

Решение № 1-П/2019 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци на площадка „Радиана“, гр. Козлодуй“

21 февруари 2019 | 09:30

В изпълнение на чл. 2а, ал. 4, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда съобщава за постановено на 20.02.2019 г. Решение № 1-П/2019 г. на министъра на околната среда и водите за прекратяване на процедурата по реда на глава VІ от Закона за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по чл.31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя тръбни кладенци на площадка „Радиана“, гр. Козлодуй“ с възложител „Евробилд“ ООД, гр. Бургас.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло на МОСВ в сградата на бул. „Мария Луиза“ 22 на 21.02.2019 г. за период от 14 дни.

Решението се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.