Категории
Превантивна дейност

Цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца-Запад“, разположена на територията на северозападна България

Днес, 27.01.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за обект: „Цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца-Запад“, разположена на територията на северозападна България“, с възложител СПМ БЪЛГАРИЯ ООД.