Категории
Превантивна дейност

Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст)

ДИРЕКТИВА 2011/92/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 декември 2011 година

относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

(кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (3) е била неколкократно и съществено изменяна (4). С оглед постигане на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

Съгласно член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз политиката на Съюза в областта на околната среда се основава на принципите на предпазните мерки и превантивните действия, на принципа на приоритетното отстраняване още при източника на замърсяване на околната среда и на принципа „замърсителят плаща“. Отчитането на въздействието върху околната среда следва да се вземе предвид на възможно най-ранен етап при всички процеси на техническо планиране и вземане на решения.

(3)

Принципите за оценяване на въздействието върху околната среда следва да се хармонизират по-специално по отношение на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на инвеститорите и съдържанието на оценките. Държавите-членки могат да въвеждат по-строги правила за защита на околната среда.

(4)

Необходимо е също така да се постигне една от целите на Съюза в сферата на опазване на околната среда и качеството на живот.

(5)

Законодателството на Съюза в областта на околна среда включва разпоредби, позволяващи публичните органи и други структури да вземат решения, които могат да окажат значителен ефект върху околната среда, както и върху личното здраве и благосъстояние.

(6)

Следва да се определят общи принципи за оценяване на въздействието върху околната среда с оглед допълване и координиране на процедурите за издаване на разрешение, прилагани по отношение на публичните и частните проекти и за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда.

(7)

Разрешението за осъществяване на публични или частни проекти, за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, следва да се дава само след извършване на оценяване на вероятното въздействие върху околната среда на тези проекти. Това оценяване следва да се извърши на основата на подходяща информация, предоставена от възложителя, която може да се допълва от органите и обществеността, които може да бъдат засегнати от въпросния проект.

(8)

Проекти от определен вид имат значително въздействие върху околната среда и тези проекти следва по правило да подлежат на систематично оценяване.

(9)

Проекти от друг вид може да нямат значително въздействие върху околната среда във всеки един случай и тези проекти следва да се оценяват, когато държавите-членки считат, че същите има вероятност те да окажат значително въздействие върху околната среда.

(10)

Държавите-членки могат да въведат прагове или критерии с цел да определят кои проекти следва да бъдат предмет на оценка въз основа на значението на тяхното въздействие върху околната среда. От държавите-членки не следва да се изисква да разглеждат проекти под тези прагове или извън критериите въз основа на всеки отделен случай.

(11)

Когато се определят подобни прагове или критерии или се разглеждат проекти въз основа на всеки отделен случай, с цел да се определи кои проекти следва да бъдат предмет на оценка въз основа на значителното им въздействие върху околната среда, държавите-членки следва да вземат предвид съответните критерии за подбор, предвидени в настоящата директива. Съгласно принципа на субсидиарност най-подходящо е държавите-членки да прилагат тези критерии в конкретните случаи.

(12)

За проекти, които подлежат на оценка, следва да се предостави определено минимално количество информация относно проекта и неговото въздействие.

(13)

Уместно е да се установи процедура, която би позволила на възложителя да получи становище от компетентните органи относно съдържанието и обхвата на информацията, която следва да бъде разработена и предоставена за нуждите на оценката. Държавите-членки могат, в рамките на тази процедура, да поискат от възложителя да даде, inter alia, алтернативи на проектите, за които възнамерява да кандидатства.

(14)

Въздействието на проект върху околната среда следва да се оценява, за да се отчете опасенията за опазване на човешкото здраве, за допринасяне чрез по-добра околна среда за по-добро качество на живот, за осигуряване поддържането на разнообразие на видовете и поддържането на репродуктивната способност на екосистемата като основен ресурс за живот.

(15)

Желателно е да се определят засилени разпоредби, които се отнасят до оценката на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, като се вземе под внимание развитието на събитията на международно равнище. Европейската общност подписа Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст на 25 февруари 1991 г. и я ратифицира на 24 юни 1997 г.

(16)

Ефективното участие на обществеността във вземането на решения дава възможност на обществеността да изрази, а на вземащият решенията да вземе предвид мненията и проблемите, които могат да бъдат свързани с тези решения, като по такъв начин се увеличава отговорността и прозрачността на процеса на вземането на решения и се допринася за общественото разбиране на въпросите, свързани с околната среда и за подкрепа относно взетите решения.

(17)

Участието, включително участието на сдружения, организации и групи, по-специално на неправителствени организации, подкрепящи опазването на околната среда, следва да бъде съответно поощрено, включително, inter alia, чрез насърчаване на екологичното образование на обществеността.

(18)

Европейската общност подписа Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус) на 25 юни 1998 г. и я ратифицира на 17 февруари 2005 г.

(19)

Сред целите на Конвенцията от Орхус е желанието да се гарантират правата на участието на обществеността във вземането на решения по въпроси, свързани с околната среда, за да се допринесе за защитата на правото на живот в околна среда, която е подходяща за личното здраве и благосъстояние.

(20)

Член 6 от Конвенцията от Орхус предвижда участие на обществеността в решения по специфични дейности, изброени в приложение I от нея, както и по дейности, които не са включени там, които могат да имат значително въздействие върху околната среда.

(21)

Член 9, параграфи 2 и 4 от Конвенцията от Орхус предвижда достъп до съдебни или други процедури за оспорване на материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, предмет на разпоредбите за участие на обществеността на член 6 от Конвенцията.

(22)

Директивата не следва да се прилага обаче за проекти, подробностите по които са приети със специален акт на националното законодателство, тъй като целите на настоящата директива, включително тези за предоставянето на информация, се постигат по законодателен път.

(23)

Също така в изключителни случаи може да е уместно да се освободи определен проект от процедурите за оценка, предвидени в настоящата директива, при условие че се предостави на Комисията и на заинтересованата общественост необходимата информация.

(24)

Доколкото целите на настоящата директива не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, и следователно поради обхвата и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(25)

Настоящата директива не следва да засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение V, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1.   Настоящата директива се прилага за оценката на въздействието върху околната среда на такива публични и частни проекти, за които се предполага, че биха оказали значително въздействие върху околната среда.

2.   За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а)

„проект“ означава:

извършването на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,

друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми;

б)

„възложител“ означава заявител за издаване на разрешение за осъществяване на частен проект или публичен орган, който инициира проекта;

в)

„разрешение за осъществяване“ означава решението на компетентния орган или органи, което дава право на възложителя да развива проекта;

г)

„общественост“ означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техните сдружения, организации или групи;

д)

„заинтересована общественост“ означава обществеността, която е засегната или може да бъде засегната, или се интересува от процедурите за вземане на решения в областта на околна среда, посочени в член 2, параграф 2. За целите на това определение неправителствените организации, които подкрепят опазването на околната среда и отговарят на всички изисквания съгласно националното право, се счита, че имат интерес;

е)

„компетентен орган или органи“ означава този орган или тези органи, които са определени от държавите-членки като отговорни за изпълнението на задълженията по настоящата директива.

3.   Държавите-членки могат да решават, за всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното право, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат на целите на националната отбрана, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху тези цели.

4.   Настоящата директива не се прилага за проекти, подробните правила за които са приети чрез специален акт на националното законодателство, тъй като целите на настоящата директива, включително тази за предоставяне на информация, се постигат по законодателен път.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, inter alia, поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на разрешение за осъществяване и на оценка относно тяхното въздействие. Тези проекти са дефинирани в член 4.

2.   Оценката на въздействието върху околната среда може да се обедини с други съществуващи процедури за издаване на разрешения за проекти в държавите-членки или, ако няма такива, може да се обедини с други създадени процедури или с процедури, които следва да бъдат създадени в съответствие с целите на настоящата директива.

3.   Държавите-членки могат да предвидят единна процедура, която да изпълнява изискванията на настоящата директива и изискванията на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (5).

4.   Без да се засяга член 7, държавите-членки могат в изключителни случаи да освободят изцяло или частично даден проект от прилагане на разпоредбите, предвидени в настоящата директива.

В тези случаи държавите-членки:

а)

преценяват дали друга форма на оценяване би била подходяща;

б)

предоставят на заинтересованата общественост информацията, получена чрез други форми на оценяване, посочени в буква а), информацията, отнасяща се до решението за предоставяне на освобождаване и до причините за предоставянето на това освобождаване;

в)

преди да дадат съгласие, информират Комисията за причините, обосноваващи предоставеното освобождаване, и когато е приложимо, ѝ предоставят информацията, която е дадена на техните граждани.

Комисията незабавно изпраща получената документация на останалите държави-членки.

Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия параграф.

Член 3

Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, с оглед всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—12, прякото и непрякото въздействие на даден проект върху следните фактори:

а)

хората, флората и фауната

б)

почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта;

в)

материалните придобивки и културното наследство;

г)

взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в).

Член 4

1.   При спазването на член 2, параграф 4 проектите, изброени в приложение I, подлежат на оценка в съответствие с членове 5—10.

2.   При спазването на член 2, параграф 4 за проектите, изброени в приложение II държавите-членки вземат решение относно това, дали проектът да бъде предмет на оценка в съответствие с разпоредбите на членове 5—10. Държавите-членки определят това чрез:

а)

разглеждане на всеки отделен случай,

или

б)

прагове или критерии, определени от държавата-членка.

Държавите-членки могат да решат да прилагат и двете процедури, посочени в букви а) и б).

3.   Когато се извършва оценка на всеки отделен случай или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, се вземат под внимание съответните критерии за подбор, посочени в приложение III.

4.   Държавите-членки правят необходимото, за да се уверят, че решението на компетентните органи съгласно параграф 2 е направено обществено достояние.

Член 5

1.   В случай на проекти, които съгласно член 4 трябва да бъдат предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с настоящия член и членове 6—10, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че възложителят предава в подходяща форма информацията, посочена в приложение IV, дотолкова, доколкото:

а)

държавите-членки считат, че информацията е съотносима към даден етап от процедурата за даване на разрешение и към специфичните характеристики на дадения проект или тип проект и на онези характеристики на околната среда, които вероятно могат да бъдат засегнати;

б)

държавите-членки считат, че е възможно от възложител да се изисква събиране на тази информация, като се вземат под внимание, inter alia, текущите познания и методи на оценка.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че ако възложителят предяви такова искане преди подаване на молба за разрешение за осъществяване, компетентният орган дава становище относно информацията, която трябва да бъде предоставена от възложителя в съответствие с параграф 1. Компетентният орган се консултира с възложителя и с органите, посочени в член 6, параграф 1, преди да даде своето становище. Фактът, че органът е дал становище съгласно настоящия параграф, не представлява пречка на по-късен етап той да поиска от възложителя да предостави допълнителна информация.

Държавите-членки могат да изискат от компетентните органи да дадат такова становище, независимо дали възложителят е поискал становище, или не.

3.   Информацията, която възложителят трябва да предостави съгласно параграф 1, включва най-малко следното:

а)

описание на проекта, включващо информация относно обекта, план и размери на проекта;

б)

описание на мерките, които се предвижда да бъдат предприети с цел да се избегне, намали и при възможност да се коригира съществено неблагоприятно въздействие;

в)

данните, необходими за да се установи и оцени основното въздействие от проекта върху околната среда;

г)

кратко описание на основните алтернативи, проучени от възложителя, и посочване на главните причини за неговия избор с оглед на въздействието на проекта върху околната среда;

д)

нетехническо описание на информацията, посочена в букви а)—г).

4.   Държавите-членки гарантират, ако това е необходимо, че който и да е орган, който притежава съответната информация във връзка с член 3, предоставя тази информация на възложителя.

Член 6

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда, имат възможност да дадат своето мнение относно информацията, предоставена от възложителя, както и относно искането за разрешение за осъществяване на проекта. За тази цел държавите-членки посочват органите, които следва да бъдат консултирани по принцип или на базата на всеки отделен случай. Информацията, събрана съгласно член 5, се изпраща на тези органи. Държавите-членки предвиждат подробни указания във връзка с осъществяването на консултациите.

2.   Обществеността се информира, чрез публично оповестяване или други подходящи средства като електронните медии, където има такива, на ранен етап от процедурите по вземане на решения относно околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно веднага след като информацията може разумно да се предостави, по следните въпроси:

а)

искането на разрешение за осъществяване;

б)

обстоятелството, че проектът подлежи на процедура за оценка на въздействието върху околната среда и, когато е целесъобразно, обстоятелството, че се прилага член 7;

в)

подробности за компетентните органи, отговорни за вземането на решението; тези, от които може да бъде получена съответната информация; тези, на които могат да бъдат предоставяни коментари и въпроси, и подробности за времевия график за предаване на коментари или въпроси;

г)

същността на възможни решения или в случаите, когато има такова, проекта на решение;

д)

указване на наличността на информацията, събрана съгласно член 5;

е)

указване на времето и местата, където ще бъде предоставена съответната информация на обществеността, както и средствата, чрез които това ще бъде направено;

ж)

подробните условия за участие на обществеността съгласно параграф 5 от настоящия член.

3.   Държавите-членки гарантират, че в разумни срокове следното се предоставя на разположение на заинтересованата общественост:

а)

всяка информация, събрана съгласно член 5;

б)

в съответствие с националното законодателство, основните доклади и становища, издадени от компетентния орган или компетентните органи в момента, когато заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член;

в)

в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (6), информация, различна от тази, посочена в параграф 2 от настоящия член, която е от значение за решението в съответствие с член 8 от настоящата Директива, и която става достъпна след като заинтересованата общественост е била информирана в съответствие с параграф 2 от настоящия член.

4.   На заинтересованата общественост се предоставят навременни и ефективни възможности да участва в процедурите по вземане на решения за околната среда, посочени в член 2, параграф 2, като за тази цел има право да изразява мнения и коментари, когато всички възможности са допустими, пред компетентния орган или органи преди да бъде взето решението по искането за разрешение за осъществяване.

5.   Подробните условия за информирането на обществеността (например чрез пускане на бюлетини по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и за консултиране на заинтересованата общественост (например писмено или чрез обществено допитване) се определят от държавите-членки.

6.   Предоставят се разумни срокове за различните фази, които позволяват достатъчно време за информиране на обществеността, и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да участва ефективно при вземането на решения за околната среда, при спазване на разпоредбите на настоящия член.

Член 7

1.   Когато държава-членка установи, че даден проект има вероятност да има значимо въздействие върху околната среда в друга държава-членка, или ако държавата-членка, която има вероятност да бъде засегната в значителна степен, поиска това, държавата-членка, на чиято територия е предвидено осъществяването на проекта, изпраща на засегнатата държава-членка във възможно най-кратък срок, и не по-късно от момента на информиране на нейната собствена общественост, inter alia:

а)

описание на проекта, заедно с цялата налична информация за неговото възможно трансгранично въздействие;

б)

информация за същността на решението, което може да бъде взето.

Държавата-членка, на чиято територия е предвидено осъществяването на проекта, дава на другата държава-членка разумен срок, в който да укаже дали тя желае да участва в процедурите по вземане на решение за околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и може да включи информацията, посочена в параграф 2 от настоящия член.

2.   Ако държавата-членка, която получава информация съгласно параграф 1 укаже, че възнамерява да участва в процедурите по вземане на решение, посочени в член 2, параграф 2, държавата-членка, на чиято територия се предвижда осъществяването на проекта, изпраща, ако вече не го е направила, на засегнатата държава-членка, информацията, която трябва да се предостави съгласно член 6, параграф 2 и я предоставя на разположение съгласно член 6, параграф 3, букви а) и б).

3.   Освен това, всяка една от заинтересованите държави-членки, в зависимост от своя интерес:

а)

се грижи за предоставяне на разположение в разумен срок на информацията, посочена в параграфи 1 и 2, на органите, посочени в член 6, параграф 1, и на заинтересованата общественост на територията на държавата-членка, които вероятно би била съществено засегната от проекта; и

б)

предприема необходимите мерки органите, посочени в член 6, параграф 1 и заинтересованата общественост да получат възможност, преди предоставянето на разрешение за осъществяване на проекта, да изпратят в разумен срок своето становище относно информацията, предоставена на компетентния орган в държавата-членка, на чиято територия е предвидено осъществяването на проекта.

4.   Заинтересованите държави-членки започват консултации, inter alia относно потенциалното трансгранично въздействие на проекта и предвижданите мерки, целящи намаляването или елиминирането на това въздействие, като се договарят за провеждане на тези консултации в разумна времева рамка.

5.   Подробните условия за прилагането на настоящия член могат да бъдат определени от заинтересованите държави-членки и трябва да дават възможност на заинтересованата общественост на територията на засегнатата държава-членка да участва ефективно в процедурите по вземане на решения за околната среда, посочени в член 2, параграф 2, за проекта.

Член 8

Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при процедурата за даване на разрешение за осъществяване.

Член 9

1.   Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване, компетентният орган или органи следва да информират обществеността за това в съответствие със съответните процедури и следва предоставят на разположение на обществеността следната информация:

а)

съдържанието на решението и всички свързани с него условия;

б)

след като са прегледани опасенията и мненията, изразени от заинтересованата общественост, главните причини и съображения, върху които се основава решението, включително информация за процеса на участие на обществеността;

в)

описание, където е необходимо, на основните мерки, за да се избегнат, намали, и — ако е възможно — премахне значителното неблагоприятно въздействие.

2.   Компетентният орган или органи информират всяка държава-членка, която е била консултирана съгласно член 7, като ѝ изпращат информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

Консултираните държави-членки гарантират, че тази информация е била предоставена по подходящ начин на разположение на заинтересованата общественост на тяхната собствена територия.

Член 10

Разпоредбите на настоящата директива не засягат задължението на компетентните органи да спазват ограниченията, налагани от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и възприетите правни практики по отношение на търговската и промишлената поверителна информация, включително защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси.

Когато се прилага член 7, предаването на информация на друга държава-членка и получаването на информация от друга държава-членка са предмет на ограниченията, които са в сила в държавата-членка, в която е предложен проектът.

Член 11

1.   Държавите-членки гарантират, че в съответствие със съответната национална правна система членовете на заинтересованата общественост:

а)

които имат достатъчно интерес, или по друг начин;

б)

които твърдят, че е нарушено право, когато административно-процесуалното право на държавата-членка изисква това като предварително условие,

имат достъп до процедура за преразглеждане пред съд или друг независим и безпристрастен орган, установен със закон, да оспорват материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, които са предмет на разпоредбите на настоящата директива за участие на обществеността.

2.   Държавите-членки определят на какъв етап могат да се оспорват решения, действия или бездействия.

3.   Какво представлява достатъчен интерес и нарушаване на право се определя от държавите-членки в съответствие с целта да се даде широк достъп до правосъдие на заинтересованата общественост. За тази цел интересите на всяка неправителствена организация, отговаряща на посочените в член 1, параграф 2 изисквания, се считат за достатъчни за целите на параграф 1, буква а) от настоящия член. Такива организации също се считат, че могат да притежават права, които да бъдат обект на нарушение по смисъла на параграф 1, буква б) от настоящия член.

4.   Разпоредбите на настоящия член не изключват възможността от процедура за предварително преразглеждане пред административен орган и не засягат изискването за изчерпване на административните процедури за преразглеждане преди преминаването към съдебни процедури за преразглеждане, ако съществува такова изискване съгласно националното право.

Всяка подобна процедура следва да бъде справедлива, безпристрастна, своевременна и да не бъде възпрепятстващо скъпа.

5.   За да се увеличи ефективността на разпоредбите на настоящия член, държавите-членки гарантират, че на обществеността е предоставена практическата информация относно достъпа до административни и съдебни процедури за преразглеждане.

Член 12

1.   Държавите-членки и Комисията обменят информация по отношение на придобития опит при прилагането на настоящата директива.

2.   По-специално, държавите-членки уведомяват Комисията за всички критерии и/или прагове, приети във връзка с избора на въпросните проекти, в съответствие с член 4, параграф 2.

3.   На основата на такъв обмен на информация Комисията, ако е необходимо, представя допълнителни предложения на Европейския парламент и на Съвета с оглед гарантиране на прилагането на настоящата директива по достатъчно координиран начин.

Член 13

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на разпоредбите от националното си право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 14

Директива 85/337/ЕИО, изменена с директивите, посочени в приложение V, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение V, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 15

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 16

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 13 декември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. SZPUNAR


(1)  ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 154.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 ноември 2011 г.

(3)  ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40.

(4)  Вж. приложение VI, част А.

(5)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(6)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1

 

1.

Рафинерии за суров нефт (с изключение на производството само на смазочни материали от суров нефт) и инсталации за газификация и втечняване на повече от 500 тона на ден въглища или битуминозни шисти.

 

2.

а)

Топлоелектрически централи и други горивни инсталации за производство на топлинна енергия от 300 и повече мегавата;

б)

Ядрени електроцентрали и други ядрени реактори, включително демонтаж или извеждане от експлоатация на такива централи или реактори (1) (с изключение на научноизследователски инсталации за производство и преработване на делящите се или обогатени материали, чиято максимална мощност не надвишава 1 киловат непрекъснато топлинно натоварване).

 

3.

а)

Инсталации за преработване на отработено ядрено гориво;

б)

Инсталации, предназначени за:

i)

производство или обогатяване на ядрено гориво,

ii)

за обработване на отработено ядрено гориво или отпадъци с висока степен на радиоактивност,

iii)

окончателно погребване на отработено ядрено гориво,

iv)

единствено за окончателно погребване на радиоактивни отпадъци,

v)

единствено за съхраняване (планирано за повече от 10 години) на отработено ядрено гориво или радиоактивни отпадъци на площадка, различна от тази, на която са произведени.

 

4.

а)

Интегрирано предприятие за първично топене на чугун и стомана;

б)

Инсталации за производство на цветни необработени метали от руди, концентрати или отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процеси

 

5.

Инсталации за добив и преработка на азбест и за продукти, съдържащи азбест: за азбестоциментови продукти с годишно производство над 20 000 тона крайна продукция, за фрикционни материали с годишно производство над 50 тона крайна продукция, както и за други видове производства, използващи азбест над 200 тона годишно.

 

6.

Интегрирани химически инсталации, т.е. инсталациите за производство в промишлен мащаб на химични вещества, използващи процеси на химично превръщане, в които няколко инсталации са разположени една до друга и са функционално свързани и които са:

а)

за производство на основни органични химични вещества;

б)

за производство на основни неорганични химични вещества;

в)

за производство на фосфорни, азотни или калиеви торове (еднокомпонентни и сложни торове);

г)

за производство на основни вещества за растителна защита и биоциди;

д)

за производство на основни фармацевтични продукти с използване на химически или биологични процеси;

е)

за производство на взривни вещества.

 

7.

а)

Строителство на релсови пътища за железопътен трафик на големи разстояния железопътен транспорт и на летища (2) с дължина на основната писта 2 100 м или повече;

б)

Строителство на автомагистрали и високоскоростни пътища (3);

в)

Строителство на нов път с четири или повече платна, или изместване на трасе и/или разширяване на съществуващ път с две или по-малко платна до четири или повече платна, когато новият път, изместването на трасе и/или разширението на съществуващия път е с 10 и повече километра непрекъсната дължина.

 

8.

а)

Вътрешни водни пътища и пристанища за транспорт по вътрешните водни пътища, които позволяват преминаване на съдове с тонаж над 1 350 тона.

б)

Търговски пристанища, пирсове за товарене и разтоварване, свързани със сушата и с външни пристанища (с изключение на пирсове за фериботи), които могат да приемат съдове с тонаж над 1 350 тона.

 

9.

Инсталации за обезвреждане на отпадъци чрез изгаряне, химично третиране съгласно определението, дадено в приложение I към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците (4) под заглавие D9, или депа за опасни отпадъци, както е определено в член 3, точка 2 от посочената директива.

 

10.

Инсталации с капацитет над 100 тона на денонощие за обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или химично третиране съгласно определението, дадено в приложение I към Директива 2008/98/ЕО под заглавие D9.

 

11.

Добив на подземни води или схеми за изкуствено подхранване на подземни води с годишен обем на добиваната вода или водата за подхранване 10 милиона кубични метра или повече.

 

12.

а)

Дейности за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни за задоволяване на недостига при водопотреблението, когато обемът на прехвърляната вода е над 100 милиона кубични метра годишно.

б)

Във всички останали случаи дейности за прехвърляне на водни маси между речни басейни, където средногодишният отток на басейна, от който се прехвърля вода, е над 2 000 милиона кубични метра годишно, а количеството прехвърляна вода надвишава 5 % от този отток.

И в двата случая прехвърлянето на вода за питейни нужди по тръбопроводи се изключва.

 

13.

Пречиствателни станции за отпадъчни води с капацитет над 150 000 еквивалентни жители съгласно определението, посочено в член 2, точка 6 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (5).

 

14.

Добив на нефт и природен газ с търговска цел, когато добиваното количество надхвърля 500 тона на ден за нефт или над 500 000 кубични метра на ден за природен газ.

 

15.

Язовири и други съоръжения, предназначени за задържане или постоянно съхранение на вода, където новото или допълнителното количество задържана или съхранявана вода надхвърля 10 милиона кубични метра.

 

16.

Тръбопроводи с диаметър над 800 mm и дължина над 40 km:

а)

за транспортиране на газ, нефт, химикали;

б)

за транспортиране на потоци от въглероден диоксид (CO2) с цел съхранение в геоложки формации, включително свързаните с тях компресорни станции.

 

17.

Ферми за интензивно отглеждане на птици или свине с повече от:

а)

85 000 места за отглеждане на бройлери, 60 000 места за кокошки носачки;

б)

3 000 места за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг тегло);

в)

900 места за свине майки.

 

18.

Промишлени предприятия за производство на:

а)

целулозна каша от дървесина или подобни влакнести материали;

б)

хартия и картон с производствен капацитет над 200 тона на ден.

 

19.

Кариери и рудници за открит добив на суровини с площ над 25 хектара или за добив на торф с площ над 150 хектара.

 

20.

Строителство на надземни електропроводи с напрежение 220 kV или по-високо и с дължина над 15 км.

 

21.

Съоръжения за съхраняване на нефт, нефтопродукти или химични продукти, чийто капацитет възлиза на 200 000 тона или повече.

 

22.

Места за съхранение в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (6).

 

23.

Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации, в съответствие с Директива 2009/31/ЕО, от инсталации, обхванати от настоящото приложение, или когато общото годишно количество уловен CO2 е равно на или надвишава 1,5 мегатона.

 

24.

Всяка промяна или разширяване на проекти, включени в настоящото приложение, когато такава промяна или разширяване сами по себе си достигат праговете, ако такива съществуват, посочени в настоящото приложение.


(1)  Атомните електроцентрали и другите ядрени реактори престават да бъдат такива инсталации, когато цялото ядрено гориво и останалите замърсяващи радиоактивни елементи са премахнати окончателно от мястото на инсталацията.

(2)  За целите на настоящата директива „летище“ означава летище, отговарящо на определението в Чикагската конвенция от 1944 г. за създаване на Международната организация за гражданска авиация (приложение 14).

(3)  За целите на настоящата директива „високоскоростен път“ означава път, отговарящ на определението в Европейската спогодба за международните автомагистрали от 15 ноември 1975 г.

(4)  ОВ L 312. 22.11.2008 г., стр. 3.

(5)  ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

(6)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

1.   СЕЛСКО, ГОРСКО И ВОДНО СТОПАНСТВО

 

а)

Проекти за комасация на селскостопански земи;

 

б)

Проекти за използване на необработваеми земи или полупустеещи земи за интензивни селскостопански цели;

 

в)

Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи;

 

г)

Първоначално залесяване или обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята;

 

д)

Интензивно животновъдство (инвестиционни проекти, които не са включени в приложение I);

 

е)

Интензивно развъждане на риба;

 

ж)

Пресушаване на земи от морето.

2.   РУДОДОБИВ

 

а)

Кариери, открити рудници и добив на торф (проекти, невключени в приложение I);

 

б)

Мини с подземен добив;

 

в)

Изземване на инертни материали от море или река чрез драгиране;

 

г)

Дълбоки сондажи, по-специално:

i)

геотермални,

ii)

сондажи за съхраняване на ядрени отпадъци,

iii)

сондажи за водоснабдяване,

с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа;

 

д)

Добив на въглища, нефт, природен газ, руди и битуминозни шисти.

3.   ЕНЕРГИЙНО СТОПАНСТВО

 

а)

Промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (проекти, невключени в приложение I);

 

б)

Промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода; пренос на електроенергия по надземни кабели (проекти, невключени в приложение I);

 

в)

Съоръжения за наземно складиране на природен газ;

 

г)

Съоръжения за подземно складиране на горими газове;

 

д)

Съоръжения за подземно складиране на фосилно гориво;

 

е)

Промишлено брикетиране от въглища и лигнит;

 

ж)

Инсталации за преработка и съхраняване на радиоактивни отпадъци (освен ако са включени в приложение I);

 

з)

Водноелектрически централи;

 

и)

Съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра (вятърни генератори);

 

й)

Инсталации за улавяне на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации в съответствие с Директива 2009/31/ЕО от инсталации, които не са обхванати от приложение I към настоящата директива.

4.   ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА НА МЕТАЛИ

 

а)

Инсталации за производство на чугун и стомана (първично или вторично топене), включително непрекъснато леене;

 

б)

Инсталации за преработка на черни метали:

i)

горещо валцуване,

ii)

ковашко пресоване,

iii)

защитни покрития от разтопен метал;

 

в)

Леярни за черни метали;

 

г)

Инсталации за топене на цветни метали, включително производство на сплави, с изключение на благородните метали, изтегляне, формоване и валцуване на изделия от цветни метали и т.н.);

 

д)

Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси;

 

е)

Производство и монтаж на моторни превозни средства и производство на автомобилни двигатели;

 

ж)

Корабостроителници;

 

з)

Инсталации за производство и ремонт на самолети;

 

и)

Производство на железопътни съоръжения;

 

й)

Земни работи, извършвани с взривни вещества;

 

к)

Инсталации за пържене и агломерация на руди.

5.   ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ

 

а)

Коксови пещи (суха дестилация на въглища);

 

б)

Инсталации за производство на цимент;

 

в)

Инсталации за производство на азбест и азбестови изделия (проекти, невключени в приложение I);

 

г)

Инсталации за производство на стъкло, включително стъклени влакна;

 

д)

Инсталации за топене на минерални вещества, включително производство на минерални влакна;

 

е)

Инсталации за производство на керамични изделия чрез печене, по-конкретно на керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, керамични и порцеланови съдове.

6.   ИНСТАЛАЦИИ ЗА ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ (ПРОЕКТИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ I)

 

а)

Обработка на междинни продукти и производство на химикали;

 

б)

Производство на пестициди и фармацевтични продукти, бои и лакове, еластомери и пероксиди;

 

в)

Съоръжения за съхраняване на нефт и нефтопродукти и химични продукти.

7.   ХРАНИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

а)

Производство на растителни и животински масла и мазнини;

 

б)

Пакетиране и консервиране на животински и растителни продукти;

 

в)

Производство на млечни продукти;

 

г)

Производство на бира и малц;

 

д)

Производство на захарни изделия и сиропи;

 

е)

Кланици;

 

ж)

Промишлено производство на нишесте;

 

з)

Предприятия за производство на рибно брашно и рибно масло;

 

и)

Предприятия за производство на захар.

8.   ТЕКСТИЛНА, КОЖАРСКА, ДЪРВООБРАБОТВАЩА И ХАРТИЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

а)

Промишлени инсталации за производство на хартия и картон (проекти, невключени в приложение I);

 

б)

Инсталации за предварителна обработка (операции като пране, избелване, мерсеризиране) или боядисване на влакна и текстил;

 

в)

Обработка (дъбене) на кожи;

 

г)

Инсталации за производство и преработване на целулоза.

9.   КАУЧУКОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Производство и преработка на продукти на базата на еластомери.

10.   ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ

 

а)

Проекти за развитие на индустриални зони;

 

б)

Проекти за обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги;

 

в)

Строителство на железопътни линии и съоръжения за комбиниран превоз и смесени терминали (проекти, невключени в приложение I);

 

г)

Строителство на летища (проекти, невключени в приложение I);

 

д)

Строителство на пътища, пристанища и пристанищни съоръжения, включително рибарски пристанища (проекти, невключени в приложение I);

 

е)

Строителство на вътрешни водни пътища, невключени в приложение I, изграждане на канали и аварийни съоръжения срещу наводнения;

 

ж)

Язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (проекти, невключени в приложение I);

 

з)

Трамвайни трасета, надземни и подземни железници, висящи линии или подобни съоръжения от специфичен тип, използвани изключително или предимно за превоз на пътници;

 

и)

Нефтопроводи и газопроводи и свързани с тях инсталации, както и тръбопроводи за пренос на потоци от CO2 с цел съхранение в геоложки формации (проекти, невключени в приложение I);

 

й)

Акведукти за далечен пренос;

 

к)

Крайбрежни дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи, насипи и други защитни съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения;

 

л)

Схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води, невключени в приложение I;

 

м)

Проекти за прехвърляне на водни ресурси между речни басейни, невключени в приложение I.

11.   ДРУГИ ПРОЕКТИ

 

а)

Постоянни състезателни писти и писти за изпитване на моторни превозни средства;

 

б)

Инсталации и депа за обезвреждане на отпадъци (проекти, невключени в приложение I);

 

в)

Пречиствателни станции за отпадъчни води (проекти, невключени в приложение I);

 

г)

Депа за утайки от пречиствателни станции;

 

д)

Съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства;

 

е)

Съоръжения за изпитване на двигатели, турбини или реактори;

 

ж)

Инсталации за производство на изкуствени минерални влакна;

 

з)

Инсталации за обезвреждане или унищожаване на взривни вещества;

 

и)

Обекти за складиране на стари материали заради суровината.

12.   ТУРИЗЪМ И ОТДИХ

 

а)

Ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях;

 

б)

Морски съоръжения;

 

в)

Ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности;

 

г)

Постоянни къмпинги и места за паркиране на каравани;

 

д)

Паркове със специално предназначение.

13.

a)

Всяка промяна или разширяване на проектите, изброени в приложение I или в настоящото приложение, които вече имат разрешение или които са изпълнени или са в процес на изпълнение, ако тази промяна или разширяване може да има значително отрицателно въздействие върху околната среда (промяна или разширяване, които не са включени в приложение I);

 

б)

Проекти, включени в приложение I, които ще се осъществяват изключително или предимно с цел развитие и изпитване на нови методи или продукти и които не се ползват за повече от две години.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

1.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТИТЕ

Трябва да се вземе под внимание характеристиките на проектите и по-конкретно:

а)

обхватът на проекта;

б)

кумулирането с други проекти;

в)

използването на природни ресурси;

г)

производството на отпадъци;

д)

замърсяването и дискомфорт на околната среда;

е)

рискът от инциденти във връзка с използваните вещества и технологии.

2.   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чувствителността на околната среда на географските територии, които може да бъдат засегнати, трябва да бъде отчетена, като се има предвид, по-конкретно:

а)

използването на земята към дадения момент;

б)

относителното изобилие, качеството и възстановителната способност на природните ресурси в района;

в)

абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области:

i)

влажни зони;

ii)

крайбрежни зони;

iii)

планински и горски райони;

iv)

природни резервати и паркове;

v)

райони, класифицирани или защитени по силата на законодателството на държавите-членки; райони, ползващи се със специална защита, въведена от държавите-членки съгласно Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (1) и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (2);

vi)

райони, в които нормите за качество на околната среда, предвидени в законодателството на Съюза, вече са надвишени;

vii)

гъсто населени райони;

viii)

ландшафт с историческа, културна или археологическа стойност.

3.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Трябва да се вземе под внимание потенциалното значително въздействие на проектите във връзка с критериите, определени в точки 1 и 2, и по-конкретно по отношение на:

а)

мащабите на въздействието (географски район и численост на засегнатото население);

б)

трансграничния характер на въздействието;

в)

силата и сложния характер на въздействието;

г)

вероятността от такова въздействие;

д)

продължителността, честотата и обратимия характер на въздействието.


(1)  ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

 

1.

Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:

а)

описание на физическите характеристики на целия проект и изискванията към използването на терена по време на строежа и в оперативната фаза;

б)

описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали;

в)

предварителна оценка по вид и количество на очакваните отпадъчни продукти и емисии (замърсяване на водата, въздуха и почвата, шум, вибрации, светлина, топлина, радиация и т.н.), дължащи се на дейностите по предлагания проект.

 

2.

Кратко описание на основните алтернативи, проучени от възложителя, и указания относно главните причини за неговия избор от гледна точка на въздействието върху околната среда.

 

3.

Описание на аспектите на околната среда, които вероятно биха били сериозно засегнати от предлагания проект, и по-конкретно: населението, флората, фауната, почвата, водата, въздуха, климатичните фактори, материалните активи, включително архитектурното и археологическото наследство, ландшафта и взаимната връзка между горепосочените фактори.

 

4.

Описание (1) на вероятното значително въздействие от предлагания проект върху околната среда, които произтичат от:

а)

съществуването на проекта;

б)

използването на природни ресурси;

в)

емисиите от замърсители, създаването на вредни вещества и премахването на отпадъците.

 

5.

Описание от възложителя на използваните прогнозни методи за оценка на въздействието върху околната среда, посочени в точка 4.

 

6.

Описание на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и където е възможно — неутрализиране на значителното неблагоприятно въздействие върху околната среда.

 

7.

Нетехническо кратко описание на информацията, предоставена по точки 1—6.

 

8.

Индикация за каквито и да е затруднения (недостиг на техника или липса на ноу-хау), които възложителят е срещнал по време на събирането на необходимата информация.


(1)  Това описание следва да обхваща прякото влияние и всяко непряко, вторично, кумулативно, краткосрочно, средносрочно и дългосрочно, постоянно и временно, положително и отрицателно въздействие на проекта.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ЧАСТ A

Отменената директива и списък на нейните последващи изменения

(посочени в член 14)

Директива 85/337/ЕИО на Съвета

(ОВ L 175, 5.7.1985 г., стр. 40)

 

Директива 97/11/ЕО на Съвета

(ОВ L 73, 14.3.1997 г., стр. 5).

 

Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17).

Единствено член 3

Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114).

Единствено член 31

ЧАСТ Б

Списък на сроковете за транспониране в националното право

(посочени в член 14)

Директива

Срок за транспониране

85/337/ЕИО

3 юли 1988 г.

97/11/ЕО

14 март 1999 г.

2003/35/ЕО

25 юни 2005 г.

2009/31/ЕО

25 юни 2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на Съответствието

Директива 85/337/ЕИО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2, първа алинея

Член 1, параграф 2, уводни думи

Член 1, параграф 2, втора алинея, уводни думи

Член 1, параграф 2, буква а), уводни думи

Член 1, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 1, параграф 2, буква а), първо тире

Член 1, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 1, параграф 2, буква а), второ тире

Член 1, параграф 2, трета алинея

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 1, параграф 2, четвърта алинея

Член 1, параграф 2, буква в)

Член 1, параграф 2, пета алинея

Член 1, параграф 2, буква г)

Член 1, параграф 2, шеста алинея

Член 1, параграф 2, буква д)

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 2, буква е)

Член 1, параграф 4

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 5

Член 1, параграф 4

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2a

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 4

Член 3, уводни думи

Член 3, уводни думи

Член 3, първо тире

Член 3, буква а)

Член 3, второ тире

Член 3, буква б)

Член 3, трето тире

Член 3, буква в)

Член 3, четвърто тире

Член 3, буква г)

Член 4

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3, уводни думи

Член 5, параграф 3, уводни думи

Член 5, параграф 3, първо тире

Член 5, параграф 3, буква а)

Член 5, параграф 3, второ тире

Член 5, параграф 3, буква б)

Член 5, параграф 3, трето тире

Член 5, параграф 3, буква в)

Член 5, параграф 3, четвърто тире

Член 5, параграф 3, буква г)

Член 5, параграф 3, пето тире

Член 5, параграф 3, буква д)

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 4

Член 6

Член 6

Член 7, параграф 1, уводни думи

Член 7, параграф 1, първа алинея, уводни думи

Член 7, параграф 1, буква а)

Член 7, параграф 1, първа алинея, буква а)

Член 7, параграф 1, буква б)

Член 7, параграф 1, първа алинея, буква б)

Член 7, параграф 1, заключителни думи

Член 7, параграф 1, втора алинея

Член 7, параграфи 2—5

Член 7, параграфи 2— 5

Член 8

Член 8

Член 9, параграф 1, уводни думи

Член 9, уводни думи

Член 9, параграф 1, първо тире

Член 9, параграф 1, буква а)

Член 9, параграф 1, второ тире

Член 9, параграф 1, буква б)

Член 9, параграф 1, трето тире

Член 9, параграф 1, буква в)

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 10

Член 10а, първи параграф

Член 11, параграф 1

Член 10а, втори параграф

Член 11, параграф 2

Член 10а, трети параграф

Член 11, параграф 3

Член 10а, четвърти и пети параграф

Член 11, параграф 4, първа и втора алинея

Член 10а, шести параграф

Член 11, параграф 5

Член 11, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 11, параграф 2

Член 12, параграф 2

Член 11, параграф 3

Член 11, параграф 4

Член 12, параграф 3

Член 12, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 13

Член 14

Член 15

Член 14

Член 16

Приложение I, точка 1

Приложение I, точка 1

Приложение I, точка 2, първо тире

Приложение I, точка 2, буква а)

Приложение I, точка 2, второ тире

Приложение I, точка 2, буква б)

Приложение I, точка 3, буква а)

Приложение I, точка 3, буква а)

Приложение I, точка 3, буква б), уводни думи

Приложение I, точка 3, буква б), уводни думи

Приложение I, точка 3, буква б), първо тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка i)

Приложение I, точка 3, буква б), второ тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка ii)

Приложение I, точка 3, буква б), трето тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка iii)

Приложение I, точка 3, буква б), четвърто тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка iv)

Приложение I, точка 3, буква б), пето тире

Приложение I, точка 3, буква б), подточка v)

Приложение I, точка 4, първо тире

Приложение I, точка 4, буква а)

Приложение I, точка 4, второ тире

Приложение I, точка 4, буква б)

Приложение I, точка 5

Приложение I, точка 5

Приложение I, точка 6, уводни думи

Приложение I, точка 6, уводни думи

Приложение I, точка 6, подточка i)

Приложение I, точка 6, буква а)

Приложение I, точка 6, подточка ii)

Приложение I, точка 6, буква б)

Приложение I, точка 6, подточка iii)

Приложение I, точка 6, буква в)

Приложение I, точка 6, подточка iv)

Приложение I, точка 6, буква г)

Приложение I, точка 6, подточка v)

Приложение I, точка 6, буква д)

Приложение I, точка 6, подточка vi)

Приложение I, точка 6, буква е)

Приложение I, точки 7—15

Приложение I, точки 7—15

Приложение I, точка 16, уводни думи

Приложение I, точка 16, уводни думи

Приложение I, точка 16, първо тире

Приложение I, точка 16, буква а)

Приложение I, точка 16, второ тире

Приложение I, точка 16, буква б)

Приложение I, точки 17—21

Приложение I, точки 17—21

Приложение I, точка 22

Приложение I, точка 24

Приложение I, точка 23

Приложение I, точка 22

Приложение I, точка 24

Приложение I, точка 23

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 1

Приложение II, точка 2, буква а), б) и в)

Приложение II, точка 2, букви а), б) и в)

Приложение II, точка 2, буква г), уводни думи

Приложение II, точка 2, буква г), уводни думи

Приложение II, точка 2, буква г), първо тире

Приложение II, точка 2, буква г), подточка i)

Приложение II, точка 2, буква г), второ тире

Приложение II, точка 2, буква г), подточка ii)

Приложение II, точка 2, буква г), трето тире

Приложение II, точка 2, буква г), подточка iii)

Приложение II, точка 2, буква г), заключителни думи

Приложение II, точка 2, буква г), заключителни думи

Приложение II, точка 2, буква д)

Приложение II, точка 2, буква д)

Приложение II, точки 3—12

Приложение II, точки 3—12

Приложение II, точка 13, първо тире

Приложение II, точка13, буква а)

Приложение II, точка 13, второ тире

Приложение II, точка13, буква б)

Приложение III, точка 1, уводни думи

Приложение III, точка 1, уводни думи

Приложение III, точка 1, първо тире

Приложение III, точка 1, буква а)

Приложение III, точка 1, второ тире

Приложение III, точка 1, буква б)

Приложение III, точка 1, трето тире

Приложение III, точка 1, буква в)

Приложение III, точка 1, четвърто тире

Приложение III, точка 1, буква г)

Приложение III, точка 1, пето тире

Приложение III, точка 1, буква д)

Приложение III, точка 1, шесто тире

Приложение III, точка 1, буква е)

Приложение III, точка 2, уводни думи

Приложение III, точка 2, уводни думи

Приложение III, точка 2, първо тире

Приложение III, точка 2, буква а)

Приложение III, точка 2, второ тире

Приложение III, точка 2, буква б)

Приложение III, точка 2, трето тире, уводни думи

Приложение III, точка 2, буква в), уводни думи

Приложение III, точка 2, трето тире, буква а)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка i)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква б)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка ii)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква в)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка iii)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква г)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка iv)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква д)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка v)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква е)

Приложение III, точка 2, буква в), подточка vi)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква ж)

Приложение III, точка 2, буква в), точка (vii)

Приложение III, точка 2, трето тире, буква з)

Приложение III, точка 2, буква в), точка viii)

Приложение III, точка 3, уводни думи

Приложение III, точка 3, уводни думи

Приложение III, точка 3, първо тире

Приложение III, точка 3, буква а)

Приложение III, точка 3, второ тире

Приложение III, точка 3, буква б)

Приложение III, точка 3, трето тире

Приложение III, точка 3, буква в)

Приложение III, точка 3, четвърто тире

Приложение III, точка 3, буква г)

Приложение III, точка 3, пето тире

Приложение III, точка 3, буква д)

Приложение IV, точка 1, уводни думи

Приложение IV, точка 1, уводни думи

Приложение IV, точка 1, първо тире

Приложение IV, точка 1, буква а)

Приложение IV, точка 1, второ тире

Приложение IV, точка 1, буква б)

Приложение IV, точка 1, трето тире

Приложение IV, точка 1, буква в)

Приложение IV, точки 2 и 3

Приложение IV, точки 2 и 3

Приложение IV, точка 4, уводни думи

Приложение IV, точка 4, първа алинея, уводни думи

Приложение IV, точка 4, първо тире

Приложение IV, точка 4, първа алинея, буква а)

Приложение IV, точка 4, второ тире

Приложение IV, точка 4, първа алинея, буква б)

Приложение IV, точка 4, трето тире

Приложение IV, точка 4, първа алинея, буква в)

Приложение IV, точка 4, заключителни думи

Приложение IV, точка 5

Приложение IV, точка 5

Приложение IV, точка 6

Приложение IV, точка 6

Приложение IV, точка 7

Приложение IV, точка 7

Приложение IV, точка 8

Приложение V

Приложение VI