Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за ИП "Изграждане на ВЛ 400 kV за присъединяване на ФЕЦ „Габаре" към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 400 kV", с възложител „Дунав Солар Плант" ЕООД

Днес, 08.02.2024 г., на основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС и приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) за ИП  „Изграждане на ВЛ 400 kV за присъединяване на ФЕЦ „Габаре" към преносната електрическа мрежа (ПЕМ) 400 kV", с възложител „Дунав Солар Плант" ЕООД.