Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за ИП „Модернизация на железопътна линия Видин – София “: железопътен участък I: Видин - Медковец“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“

Днес, 07.03.2022 г., на основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС и приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за ИП „Модернизация на железопътна линия Видин – София “: железопътен участък I: Видин - Медковец“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.