Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за ИП „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ (rev.2, декември 2023), с възложител Изпълнителна Агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката“

Днес, 22.12.2023 г., на основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието върху околната среда (ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до доклада за ОВОС и приложения към него, в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ) за ИП „Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ (Rev.2, декември 2023), с възложител Изпълнителна Агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ за българския участък от реката“.

ДОВОС и приложенията към него са на разположение на следния линк https://dox.abv.bg/download?id=1dc4d8b404#