Категории
Превантивна дейност

Допълнителна информация към искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ГКПП „Златарево“ с местоположение имот с идентификатор № 22143.11

Днес, 23.05.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпила допълнителна информация към искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ГКПП „Златарево“ с местоположение имот с идентификатор № 22143.11.29  по КККР на с. Долна Крушица, община Петрич област Благоевград“, с възложител Агенция „Митници”.