Категории
Превантивна дейност

Форми и насоки за подпомагане на страните по ефективно прилагане на Конвенция Минамата

  • Насоки относно екологосъобразното временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак;
  • РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на второто заседание на Конференцията на страните по Конвенцията Минамата относно живака, във връзка с приемането на посочените в член 10, параграфи 2 и 3 насоки за екологосъобразно временно съхранение на живак, различен от отпадъци, съдържащи живак;
  • Guidelines on the environmentally sound interim storage of mercury other than waste mercury;
  • Други ръководства