Категории
Превантивна дейност

Инвестиционно предложение „Газопроводно отклонение „Търговище“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 МРа“ с възложител "Булгартрансгаз" ЕАД

Във връзка с постъпило уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за инвестиционно предложение „Газопроводно отклонение „Търговище“ – условен диаметър DN 250, проектно налягане Р 5,4 МРа“, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ., бр. 3 от 5 януари 2018 г.), , Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС:

Съгласно представената информация в уведомлението, настоящото ИП е свързано с разширяване капацитета на съществуващото газопроводно отклонение за гр. Търговище, чрез изграждане на ново газопроводно отклонение, което ще се свърже със северния полупръстен на газопреносната мрежа и ще се изгради успоредно на съществуващото газопроводно отклонение, от дясната му страна по посока на газа, като почти изцяло ще попадне в неговия сервитут.

 Началната точка на ИП е кранов възел (КВ) DN 250 в близост до с. Миладиновци, обл. Търговище, в близост до началната точка на съществуващото газопроводно отклонение, а крайната точка е вход в съществуващата автоматична газорегулаторна станция (АГРС) „Търговище“.

Предложени са две алтернативи за ново трасе от врязването в преносен газопровод DN700 северен полупръстен до АГРС „Търговище“, като алтернативите са заобикалянето на водоема в землището на с. Давидово, общ. Търговище. Дължината на тези участъци ще бъдат почти еднаква и при двете алтернативи. Дължината на трасето е около 17,6 km.

Въз основа на предоставените от възложителя данни, МОСВ информира, че инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква „к“ от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно на чл. 93, ал. 1, т. 1 от закона подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвид, че трасето на газопроводното отклонение  засяга територия, контролирана от две РИОСВ на основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен за произнасяне с решение е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление за риска от наводнения (ПУРН) на Черноморски район. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на Черноморски район (2016-2021 г.) и ПУРН на Черноморски район (2016-2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., бр.3 от 11.01.2011 г.). Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, процедурата по оценка за съвместимостта се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

При направената проверка относно местоположението на ИП се установи, че то не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерския съвет № 661/16.10.2007 г. (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.).

Копие от писмото е изпратено до БДУВ „Черноморски район“- Варна, РИОСВ – Русе, РИОСВ – Шумен, кметство с. Тръбач, кметство с. Чудомир, община Лозница, община Търговище, кметство с. Миладиновци, кметство с. Голямо Соколово, кметство с. Ралица и кметство с. Давидово.

 

отговорено от МОСВ на 21.09.2018 г.