Категории
Превантивна дейност

„Изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“в поземлен имот с идентификатор № 20482.124.704 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна

Днес, 25.09.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“в поземлен имот с идентификатор № 20482.124.704 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Екосоник“ ЕООД.