Категории
Превантивна дейност

„Изграждане на нов електропровод 110 kV от открита разпределителна уредба (ОРУ) до Брегова помпена станция (БПС)“ с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Днес, 07.02.2023 г., във връзка с текуща процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), на основание на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп за период от 14 дни до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

Изграждане на нов електропровод 110 kV от открита разпределителна уредба (ОРУ) до Брегова помпена станция (БПС)“ с възложител „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

Информацията се намира в дирекция „Екологична оценка, ОВОС и ПЗ“, отдел „Екологична оценка и ОВОС“, ст. 524, в сградата на МОСВ на бул. „Кн. Мария Луиза“ 22.

Заинтересованите лица от инвестиционното предложение могат да изразят писмено становище в рамките на 14 дневния период на обществения достъп.  за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица.

Писмените становища могат да се предоставят на административния адрес на МОСВ (бул. „Кн. Мария Луиза“ 22, гр. София п.к. 1000) или на електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.02.2023 г.